Dette er et leserinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi i Høyre er som de fleste opptatt av at kommunens innbyggere blir godt ivaretatt av den kommunale helsetjenesten, og får et tilfredsstillende og trygt helsetilbud som man har krav på.

Det har i den siste tiden vært spesielt fokus på utfordringer med å skaffe fastleger i kommunehelsetjenesten i Røros kommune.

I den forbindelse ønsker jeg å henlede oppmerksomheten til vedtak i kommunestyret 27.05.2021, sak 42/21 Søknad om fritak for politiske verv-permisjon.

Som stedfortredende varaordfører for perioden 15.09.-28.12.21 ble Hilde Fjorden foreslått av AP sin representant Oskar T. Lindstad.

Som motkandidat ble SPs Guri Heggem foreslått.

Hilde Fjorden ble valgt mot Høyre, SP, Røroslista og Venstres stemmer.

Mindretallets kandidat ble ikke foreslått fordi man ikke hadde tillit til AP sin kandidats kompetanse og egnethet for varaordførerjobben.

Bakgrunnen var at vi allerede da så de utfordringer vi ville kunne få med henhold til bemanning av fastlegestillinger i kommunen.

I debatten ble det stilt spørsmål om det var hensiktsmessig og forsvarlig å velge en av kommunens fastleger til denne jobben. Valget ville medføre at vedkommende måtte redusere sin stilling som lege. Til informasjon var vedkommende fratrådt ved behandling av saken.

Fra AP sin forslagsstiller ble det tatt forbehold om at valget var under forutsetning av at det ble skaffet vikar for den forslåtte varaordføreren i perioden.

Så vidt jeg har erfart har det per dato ikke blitt ansatt slik legevikar.

For å sikre kommunens innbyggere tilstrekkelig bemanning av fastleger og samtidig gi våre allerede hardtarbeidende fastleger best mulige arbeidsvilkår, oppfordres AP og flertallet i Sak 42/21 i kommunestyret den 27.05, å se på den beslutning som ble tatt på nytt.

En annen varaordførerkandidat, som ikke er fastlege, ville uansett bidratt positivt til den situasjonen med mangel på fastleger som er i dag.