Rovviltnemda har satt gaupekvoten for Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til 21 gauper.

Klima- og miljødepartementet har opprettholdt vedtaket etter klagebehandling.

Rovviltnemnda fattet 25. oktober 2016 vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6, for vinteren 2017. Det er for områdene med mål om yngling av gaupe også satt begrensninger i hvor mange voksne hunndyr som kan felles.Flere organisasjoner klaget på vedtaket og mente kvoten var satt for høyt. Klima- og Miljødepartementet har nå avgjort saken og kommet til at klagene ikke tas til følge. Dermed blir det gaupejakt i hele fylket fra 1. februar.

Startkvoten for kvotejaktsområder som ligger helt eller delvis i Sør-Trøndelag fylke er fordelt som følger:

Området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag: 2 gauper.

Hunndyrkvoten for området er 1 voksen hunngaupe

(Området omfatter kommunen; Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Meldal, Midtre-Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Trondheim, Malvik, Selbu og de deler av Holtålen og Tydal som er innenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i region 6).

Området uten mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya): 3 gauper(Området omfatter kommunen; Oppdal, Rennebu, Rørosog de deler av Holtålen og Tydal som er utenfor området med mål om yngling av gaupe slik det er definert i forvaltningsplanen for fredet rovvilt i region 6):

Fosen halvøya:4 gauper

(Området omfatter følgende kommuner i Sør-Trøndelag; Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen samt deler av Nord-Trøndelag.)

Nærmere informasjon om grensedragningen mellom områdene med mål om yngling av gaupe og områdene uten mål om yngling av gaupe i kommunen Tydal og Holtålen finner du her.

Reservekvote

Rovviltnemnda kan i tillegg til startkvoten i løpet av jakta vurdere å tildele hele eller deler av en reservekvote på inntil fire dyr. Klima- og miljødepartementet har presisert at reservekvoten kun kan tas i bruk dersom ny kunnskap om bestanden fra Rovdata tilsier at slik bruk er forsvarlig og nødvendig for å komme ned mot bestandsmålet for regionen. Dersom det blir vurdert å være grunnlag for å benytte hele eller deler av reservekvoten kan inntil to dyr av denne være voksne hunndyr.

Gaupe påkjørt i Melhus

Etter at Rovviltnemnda fattet vedtak om kvotejakt er det påkjørt en voksen hanngaupe i Melhus kommune 20.12.16. Ettersom påkjørsel regnes som irregulær avgang skal dette dyret trekkes fra den vedtatte jaktkvoten for området jf. rovviltforskriften § 7. Gjenværende kvoten for området med mål om yngling av gaupe i Sør-Trøndelag er følgelig 2 dyr ved jaktstart.

Nærmere informasjon til jegerne:

Alle som deltar i kvotejakta på gaupe plikter å gjøre seg kjent med hvilket kvotejaktsområde deres jaktterreng er en del av, samt å holde seg løpende oppdatert på om det er gjenværende kvote for området under jakten. Oppdatert informasjon om gjenværende kvote for gaupe i Sør-Trøndelag vil fra jaktstart fås på telefon: 73 19 92 28.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på telefon; 900 65 298, og nærmeste politimyndighet, jf. § 16-17 i forskrift om forvaltning av rovvilt. Alle skudd som løsnes mot gaupe skal meldes til ovennevnte instanser snarest, også bomskudd.

Felling av gaupe skal varsles Statens naturoppsyn på telefon; 468 99 505. Felt gaupe skal fremvises for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking. Skuddstedet skal kunne påvises.

Gaupe er kategorisert som storvilt og aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år. Retten til å jakte på gaupe tilhører grunneier. Av våpen er det er tillatt å bruke hagle eller rifle. For jakt med rifle kreves det at jegeren har bestått skyteprøve for jaktåret 2016/2017. Jegeravgift må være betalt for inneværende jaktår.

Jakten avsluttes når kvoten for området er fylt, eller seinest 31. mars 2017, som er jakttidsrammen for gaupe.

Meld fra om observasjoner

For at vi skal ha best mulig oversikt over gaupebestanden i fylket er det viktig at familiegrupper blir registrert. Fylkesmannen vil derfor oppfordre alle om å melde fra om synsobservasjoner eller sporobservasjoner av flere gauper i lag i perioden frem til 1. mars. Meldinger om observasjoner sendes til nærmeste SNO-rovviltkontakt, eller via www.skandobs.no