Hvis du tenker å arrangere treff, tilstelning eller medlemsmøte mens vi fortsatt har pandemitiltak, er det viktig å lese i Covid-19-forskriften hva som er lov og ikke lov. Det er mange som henvender seg for å spørre omkring reglene for antall som kan møtes.

Forskriften skiller mellom arrangement og private sammenkomster

Med arrangementer menes i forskriften sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Dette er stort sett arrangementer der alle kan delta. Med private sammenkomster vises det til der familie, venner og bekjente, skoleelever eller kollegaer samles i sosiale tilstelninger (for eksempel bursdagsfest, dåp, konfirmasjon, minnesamvær, bryllup, skoleball eller firmafest) på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler. Dette gjelder samlinger der personene har en tilknytning til hverandre.

Hva er rammebetingelsene for ditt arrangement?

Regelverket angir maksimalt antall som er tillatt.

Uten fast tilviste plasser er antallet som er lovlig, lavt – i dag er det maksimalt 10.

For eksempel er årsmøter aktuelle nå, og dette er jo medlemsmøter som nevnes i § 13, 1. ledd bokstav c. Men dette er mer løst organisert enn definisjonen bak «fast tilviste plasser». Det er et aktivt deltakerstyrt arrangement der det forventes mer bevegelse av deltakerne enn i et plassert publikum i en sal - her bør man kunne forvente markering av meninger, fremførelse av deloppdrag/presentasjon og kanskje enkel servering eller henting av mat/kaffe. Årsmøter i lag og foreninger og kurs tilfredsstiller dermed ikke forskriftens krav til hva som tillates av antall ved fast tilviste plasser.

Etter forskriftens § 13a kan i dag kun 10 personer være tilstede på en slik innendørs sammenkomst.

Arrangement med «fast tilviste plasser» kan gi tillatelse til flere. Begrepet er tiltenkt brukt i sammenheng med plassering av publikum som er tilhørere/tilskuere på et arrangement (idrett, musikk, teater, kino, foredrag osv.).

17. mai

17. mai-markeringer og andre samlinger utendørs er også arrangementer, og må ikke samle mer enn 200 mennesker. Arrangøren påtar seg et ansvar for å avgrense, tilrettelegge for avstand, og avbryte arrangementet hvis dette ikke kan håndteres, kravene står i forskriftens § 13b.

Folkehelseinstituttet har laget en kort oversikt over antallsbegrensninger ved arrangementer og sammenkomster.