Sametinget inviterer sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune til høringsseminar om oppfølgingen av NOU 2016: 18 Hjertespråket - forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk torsdag 19. januar 2017 kl. 09.00-13.00 i Fylkets hus, Steinkjer.

Høringsseminaret er åpent for alle. Det blir satt fokus på det sørsamiske språkområdet, og sametingsråd Lars Filip Paulsen (H) oppfordrer både privatpersoner og institusjoner til å delta.

- NOUen vil være et av Sametingsrådets viktigste fokusområder fremover. Vi ønsker å bruke rapporten til å utforme fremtidig samepolitikk på flere områder. Vi vil blant annet få svar på hva Sametinget kan og skal bidra med, og hva vi kan få til i fellesskap med regjering og departement, sier sametingsråd Lars Filip Paulsen, som deltar på høringsseminaret i Steinkjer torsdag.

Tiltak for barn og unge fremhevet som særlig viktige

Samisk språkutvalg avleverte utredningen NOU 2016: 18 - Hjertespråket 10. oktober i Trondheim, med tiltak for sør,- lule og nordsamisk språk.

I tillegg til lovendringer har utvalget blant annet vurdert regeletterlevelse og ansvarsfordeling mellom Sametinget, statlige myndigheter og ulike deler av offentlige forvaltning. Utvalget har kommet med tiltak som spenner over flere samfunnsområder, men tiltak for barn og unge, barnehage og skole er fremhevet som særlig viktige å følge opp.

Utvalget har foreslått lovendringer og tiltak på en rekke områder. Forslagene knytter seg blant annet til følgende områder:

Samiskspråklig barnehagetilbud

Samiskopplæring i grunnskole og videregående skole

Oversettelse av regler og informasjonsplikt for offentlige myndigheter

Rett til svar på samiske språk fra offentlige organer

Samisk språkbruk i helse- og omsorgssektoren, og i justissektoren

Samisk i den kommunale forvaltningen

Rekruttering av personale med kompetanse i samiske språk og samisk kultur

Grenseoverskridende språksamarbeid

Samiske stedsnavn