Sammenlignet med samme måned i fjor er det nå 167 færre arbeidssøkere i Trøndelag, mens antall helt ledige øker med 103 personer. I to kommuner i Trøndelag er det ikke registrert en eneste arbeidssøker i juni.

Av de som er registrert som arbeidssøkere hos NAV er 3 142 helt ledige og 667 arbeidssøkere på tiltak (0,3 prosent ).

I tillegg til bruttoledigheten er 1 702 delvis ledige (0,7 prosent).

– Vi ser at det fortsatt i en del bransjer er utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, og vi oppfordrer arbeidsgiverne til å se på alternative løsninger og kvalifiseringsløp, gjerne i samarbeid med NAV, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

Det ble registrert 1 035 nye arbeidssøkere i juni. Mer enn en av fire nye arbeidssøkere (28 prosent) oppgir at de har mistet eller kommer til å miste jobben. Ni prosent forteller at de er eller kommer til å bli permittert.

Flere ledige innen reiseliv og transport

Hver tredje helt ledige har yrkesbakgrunn fra enten industriarbeid, reiseliv og transport eller butikk- og salgsarbeid. Målt i antall personer økte ledigheten mest innenfor reiseliv og transport og blant personer med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn.

Antall helt ledige har gått ned i ni yrkesgrupper, og størst er nedgangen innenfor akademiske yrker, jordbruk, skogbruk og fiske samt helse, pleie og omsorg .

Det er nedgang i antall delvis ledige, og nedgangen er prosentvis størst innenfor barne- og ungdomsarbeid og innenfor reiseliv og transport.

Etterspørselen etter arbeidskraft går ned

I juni er det lyst ut 3 351 stillinger. Det er en nedgang på 21 prosent fra samme måned i fjor. I snitt er det nå 1,6 arbeidssøkere per ledig stilling i Trøndelag.

- Ledigheten i fylket er fortsatt svært lav, langt lavere enn snittet for landet, som er på 2 prosent. Det betyr hardere kamp om arbeidskrafta som finnes. Vi har nest lavest ledighet i landet, og det er en utfordring for virksomhetene. Samtidig blir en del virksomheter i stor grad påvirket av konjunkturer, inflasjon og kronekurs, slik at produksjonen og behovet for flere medarbeidere bremser opp, sier Aas.

Tallet på ledige jobber har økt innenfor undervisning, helse, pleie og omsorg, industriarbeid og for stillinger som ikke krever eller har oppgitt en bestemt yrkesbakgrunn. I alle andre yrkesgrupper er det færre utlyste stillinger. Nedgangen er spesielt stor innenfor jordbruk, skogbruk og fiske, ingeniør- og ikt-fag og innenfor bygg og anlegg.

Færre langtidsledige

Langtidsledigheten har gått ned det siste året. Av de helt ledige har 22 prosent, tilsvarende 679 personer, vært helt uten arbeid eller aktivitet i minst 26 uker. For ett år siden var andelen 26 prosent (784 personer).

Ved utgangen av juni er 405 personer permitterte, der 188 personer er helt permittert og 217 er delvis permittert. Omtrent hver andre permittert har yrkesbakgrunn innenfor bygg og anlegg eller industriarbeid.

Frøya og Holtålen på topp

Frøya, Holtålen og Midtre Gauldal er de eneste kommunene i fylket med ledighet på to-tallet. Frøya og Holtålen ligger på ledighetstoppen med henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent helt ledige. Verken Lierne eller Tydal har registrert ledighet i juni. Andre kommuner med svært lav ledighet er Røros og Selbu.