Tirsdag ble den nye forvaltningskontoret for helse og omsorg  i Røros kommune åpnet.Forvaltningskontoret har som mål å sikre at alle innbyggerne uavhengig av alder, tjenestebehov og bosted får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.

Forvaltningskontoret er en del av effektiviserings- og omstruktureringsarbeidet innen helse og omsorg i kommunen.

- Alle som har behov for bistand til helse og omsorgstjenester kan ta kontakt med forvaltningskontoret, sier kommunalsjef helse og omsorg i Røros kommune, Mona Landsverk:

I innslaget hørte vi til slutt leder for forvaltningskontoret i Røros, Borghild Krog. Vi hørte også kommunalsjef helse og omsorg, Mona Landsverk, og saksbehandlerne Bente Tellebon, Gunda Brouwer og Nina Leer Harborg. Reporter: Nils Kåre Nesvold.

Mer om forvaltningskontoret under bildet.

Forvaltningskontoret vil kunne svare på spørsmål, gi veiledning og ta i mot søknader om helse- og omsorgstjenester. Fagpersonell behandler søknaden og fatter vedtak.

Forvaltningskontoret har ansvar for vurdering, saksbehandling og tildeling av følgende tjenester:

Trygghetsalarm

Matombringing

Dagsenter/dagaktivitet

Støttekontakt

Avlastningstiltak utenfor institusjon

Rehabilitering og habilitering utenfor institusjon/hverdagsrehabilitering og hjelpemidler

Omsorgslønn

Praktiskbistand og hjemmehjelp

Pleie og omsorg utenfor institusjon, hjemmesykepleie/kreftkoordinator

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)

Tidsbergenset opphold i institusjon, utredning og behandling

Tidsbergenset opphold i institusjon, rehabilitering

Tidsbergenset opphold i institusjon, avlastning

Langtidsopphold i institusjon

Omsorgsbolig

Besøkstid: Tirsdager kl 12-15 på servicetorget i Bergmannsgata 23. Torsdager kl 9-15 på Øverhagaen 5