Fylkesmannen har oppfordret avfallsselskapene i Trøndelag til å gjennomgå egne beredskapsplaner med tanke på å sikre tilgjengelig bemanning og kartlegge muligheter for vikarer. Flere selskaper er i gang med dette, eller har allerede lagt en slik plan.

Mellomlagring av smittefarlig avfall

Under de rådende forhold mener Fylkesmannen at det er aktuelt å åpne for mellomlagring av smittefarlig avfall dersom dette blir nødvendig. Selskapene må ha gode rutiner for mottak, håndtering, mellomlagring og loggføring, samt sørge for at avfallet er utilgjengelig for uvedkommende til enhver tid. Avfallsselskapene må selv tolke hva som er samfunnskritiske oppgaver innenfor avfallshåndtering.

Følg med på informasjon om korona

Fylkesmannen gjør samtidig selskapene oppmerksom på at det raskt kan det komme endringer og presiseringer og ber alle følge med på Miljødirektoratet sine sider.

https://www.miljodirektoratet.nhttp://https://www.miljodirektoratet.no/naringsliv/korona/o/naringsliv/korona/