Koronaviruset får ingen konsekvenser for de norske reindriftutøvernes bruk av reinbeite i Sverige og langs den norsk-svenske grensa.

- De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Restriksjoner og informasjon vil bli justert og oppdatert i henhold til utbruddets utvikling og iverksetting av eventuelt nye smittereduserende tiltak, skriver Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

Forsyningssikkerhet er definert som samfunnskritisk. Dette inkluderer også primærprodusenten, herunder reindriftsutøveren.

På oppdrag fra Landbruks- og matministeren har fylkesmennene gjennomført en kartlegging av over norske reineiere med rein som per nå er i Sverige og hvor disse er lokalisert. Kartleggingen har avdekket at det er flere reinbeitedistrikt som i dag har rein i Sverige eller oppholder seg i grenseområdene. De reindriftsutøverne som til enhver tid gjeter reinen har mulighet til å krysse grensen til Sverige uten å bli satt i karantene når de returnerer til Norge. Reindriftsutøverne skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Reglene for isolering for påvist/antatt syke gjelder for alle uten unntak.

– Det er viktig at reindriftsutøverne gjør det de kan for å unngå smittespredning. Håndtering av smittereduserende tiltak kommer i tillegg til beitekrisen i store deler av reindrifts Norge. Det er viktig at reindriftsutøverne holder seg friske slik at vi på en best mulig måte kommer oss gjennom de krisene vi nå står overfor, sier statsråd Olaug Bollestad.

Flere steder er det sammenblandinger mellom norsk og svensk rein. Det er også tilfeller av sammenblandinger av rein fra ulike siidaer. Skilling av rein av rein skal begrenses i størst mulig grad og avklares med fylkesmannen.

I forbindelse med gjeting og arbeid med reinen kan de hytter som er definert som gjeterhytter og som ligger inne i distriktenes bruksregler benyttes. Hyttene skal kun brukes av reindriftsutøvere som er i aktivt arbeid med rein.

Grensa mot Finland er stengt for grensekryssende reindrift. Dersom rein krysser grensen skal grensekryssingen håndteres etter Norsk-finsk reingjerdekonvensjon.

-Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker, heter det i pressemeldinga.