Gunnar A. Gundersen

Arnfinn Nergård

Jernbanedirektoratet skal om kort tid fastsette Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029. Døra må åpnes for at planlegging av elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen kommer i gang nå!

Dette budskapet har Jernbaneforum Røros- og Solørbanen gitt til Jernbanedirektoratet. Vi vil gjenta det under en togtur med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Elverum til Alvdal fredag.

– Elektrifisering vil kunne tredoble kapasiteten

Gods skal flyttes fra vei til bane. En ny korridor til Europa med godsterminal i Kongsvinger, og avlasting av Alnabru i Oslo, er avgjørende for å lykkes.

Elektrifisering av hele Rørosbanen og Solørbanen vil kunne tredoble kapasiteten for gods på bane mellom sør og nord, fordi det da kan brukes samme togmateriell på Dovrebanen og Rørosbanen. En god løsning vil være at gods i hovedsak fraktes nordover gjennom Østerdalen (minst høydeforskjell, raskest og billigst) og sørover gjennom Gudbrandsdalen.

Allerede i 2015 foreslo daværende Jernbaneverket at det umiddelbart iverksettes arbeid med elektrifisering av Røros- og Solørbanen, i den såkalte strategiutredningen om drift på ikke-elektrifiserte baner. I forslaget til handlingsprogram, som har vært ute på høring, er ikke dette fulgt opp.

– Forundrer oss at ikke miljøorganisasjonene har større fokus på saken

Det forundrer oss at ikke miljøorganisasjonene har større fokus på denne saken. I Oslo-området gjennomføres det en rekke miljøtiltak for eksempel for å redusere dieselbruken. Men det synes å være greit at det døgnet rundt dundrer store dieseltrailere på RV3 mellom Trondheim og Oslo. Det sier seg selv at dette er svært lite miljøvennlig, fører til mange ulykker og behov for store investeringer på den mest brukte veien til godstransport mellom nord og sør. Det utfordrer også beredskapen i kommunene langs veien.

Kostnadene ved elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen er beregnet til noen promille av Nasjonal Transportplan. Vi snakker om et billig «kinderegg».

Jernbanedirektoratet legger opp til at elektrifisering av Solørbanen fra Kongsvinger til Elverum og Rørosbanen derfra til Hamar, som ledd i en landsdekkende godspakken på 18 milliarder kroner i planperioden, skal komme i andre seksårsperiode – om Stortinget følger opp gjennom de årlige bevilgningene i statsbudsjettene.

– Ny terminal sør for Trondheim gjør det nødvendig med elektrifisering

Relokalisering av Norsenga tømmerterminal i Kongsvinger, som sammen med elektrifiseringen er et avgjørende tiltak i den såkalte «Godspakke Innlandet», er ikke tidfestet. Kapasiteten ved denne terminalen er sprengt, og det heter at en ny tømmerterminal skal komme «i planperioden». Norsenga tømmerterminal må komme tidligere!

Det er videre planlagt oppstart for arbeidet med en helt ny godsterminal på Torgård sør for Trondheim i siste del av perioden. Etter det vi kan forstå vil elektrifisering av hele Rørosbanen være nødvendig for at denne terminalen skal kunne spille en viktig rolle for godstransporten mellom nord og sør.

Fjernstyringssystemet ERTMS skal etter planen være ferdig utbygd på Rørosbanen i 2024. Det er positivt og helt nødvendig for at kapasiteten på linjene skal økes. Jernbanedirektoratet har opplyst at de vil planlegge ERTMS og elektrifisering av Solørbanen samtidig. Det er bra, men det samme bør skje på Rørosbanen.

IC-utbygging og mulighet for direktetog fra Trondheim til Oslo

Passasjertrafikken på flere jernbanestrekninger konkurranseutsettes nå. Jernbanedirektoratet ønsker et bedre tilbud mellom Hamar og Røros og Trondheim og Røros, og har lagt inn en såkalt opsjon for at dette skal kunne komme i 2021. Dette skal skje med såkalte bimodale togsett, som kan kjøres både med diesel og elektrisk strøm eller annet drivstoff. Dette er tog som ikke kan benyttes til gods, og opsjonen må derfor åpne for elektrisk drift.

Jernbanedirektoratet følger Bane Nor sitt forslag om å forskyve IC-utbyggingen i tid, og det medfører blant annet at det først fra 2026 blir to tog i timen mellom Oslo og Hamar. IC-utbyggingen må gi mulighet for at tog fra Trondheim/Røros på Rørosbanen skal kunne kjøre direkte til Oslo.

Det må komme en løsning med samme driftsform på Dovre- og Solørbanen, slik at samme materiell kan brukes i et dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim.

Oppsummert er vi spesielt opptatt av at følgende i forhold til Røros- og Solørbanen: - Planlegging av elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen må starte opp og gjennomførtes samtidig med utbyggingen av fjernstyringssystemet ERTMS - Relokalisering av Norsenga tømmerterminal må prioriteres fram - Opsjonen for økt togtilbud på Rørosbanen må inneholde muligheten for bruk av elektriske togsett

Arnfinn Nergård og Gunnar A. Gundersen, leder og nestleder i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen