En ny studie med tall fra Trøndelag politidistrikt viser at det var en kraftig økning i partnervold i perioden hvor Norge var stengt ned.

Fra 2016 til februar 2020 ble det anmeldt 745 saker som handlet om partnervold i Trøndelag. I de ti månedene da Norge stengte ned, fra mars til desember i 2020, ble hele 229 voldssaker meldt til politiet Dette er en økning på 54 prosent, ifølge den nye studien.

– Dette er ikke hyggelige tall, sier Merete Berg Nesset. Hun er forsker ved Kompetansesenter for Sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital, og en av dem som står bak studien.

– Vi vet noe om at partnervold er et folkehelseproblem i mange land, også i Norge. Denne økningen er alvorlig og må tas tak i.

Volden grovere enn før

Berg Nesset understreker at denne studien ikke knytter tallene direkte til nedstengningen.

– Vi kan ikke si at det er dette i seg selv som forårsaker økningen i antall saker som har blitt registrert hos politiet, det tar studien ikke stilling til. Men vi registrerer at det er store forskjeller sammenlignet med året før.

Hun mener at det derfor kan spekuleres i årsakene til funnene studien viser.

– Vi vet at det finnes risikofaktorer når det gjelder partnervold. Det kan være bekymringer om økonomi og ustabilitet, om hvordan fremtiden blir. Alt dette kan føre til et økt konfliktnivå mellom partnere.

Berg Nesset sier videre at mennesker som har vansker i forholdet fra før, får det verre når de blir værende mer sammen, og at trangboddhet og færre muligheter til å komme seg ut også kan være medvirkende årsaksfaktorer.

I følge politiets rapporter er volden også grovere enn før.

– Politiet risikovurderer hver enkelt anmeldelse og de vurderer også risikoen for umiddelbar vold. Her ser vi en klar økning i det som vurderes som høyrisikotilfeller, sier Berg Nesset.

– Voldsutsatte i en utrygg livssituasjon er mer utsatte enn før, sier hun og legger til at rus virker forsterkende på voldsutøvelse.

– Mange studier knytter alkohol og rusmidler til voldsbruk, uten at det er direkte årsakssammenheng. Men terskelen blir lavere.

Invandrerbakgrunn gir større risiko

Studien viser tydelig at mennesker med innvandrerbakgrunn er overrepresentert.

– Vi opererer med et grovt skille i studien og kategoriene er om du er født i Norge eller ikke født i Norge. Hun forteller før nedstengingen var mennesker som ikke er født i Norge overrepresentert i statistikken, både som voldsutsatte og utøvere.

– Under nedstengingen ser vi færre voldsutsatte med innvandrerbakgrunn.

Studien har ikke sett på årsaker til dette, men Berg Nesset mener det er rom for spekulasjon også her.

– Det er grunn til å tro at nordmenn har større tillit til politiet. Voldsutsatte er også gjerne mer isolerte blant innvandrere. I tillegg er det mye som tyder på at de kommer seg mindre ut, og dermed har vanskeligere for å varsle fra. De har også ofte mindre tillit til at politiet kan hjelpe, mener Berg Nesset.

Økning i antall anmeldelser mot kvinner

Ved avdeling for Kompetansesenter for Sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital, tilbys hjelp til både mannlige og kvinnelige voldsutøvere.

– Det er få kvinnelige utøvere som registreres hos politiet, i forhold til hvor mange som faktisk søker hjelp. Derfor er det overraskende at også anmeldelser mot kvinner øker hos politiet.

Behandling virker

Avdelingen tilbyr kognitiv terapi, i en blanding av individuelle samtaler og gruppebehandling

– Ut fra dette gjør vi en randomisert kontrollert studie, og ser på effekten av behandlingen. De som gjennomgår opplegget får en formidabel nedgang i voldsatferd.

Hun mener derfor at det er svært viktig å ha fokus på at både voldsutsatte og utøver kan få hjelp.

– Vi vet at det virker.

Skambelagt

De er store mørketall når det gjelder rapportering av vold, og rapporter fra utlandet, og også andre deler av Norge, viser den samme tendensen når det gjelder partnervold.

– Det er skambelagt både å bli utsatt for og å utøve vold. Derfor er det en høy terskel en skal over, både for å rapportere og å søke hjelp.

Hun mener at det derfor er særlig viktig i en tid som den vi er inne i nå, at myndighetene er på ballen.

– Vi kan bare komme med tallene. Det er myndighetene som å ta stilling til materialet og innføre tiltak.

Hør intervjuet med Merete Berg Nesset i avspilleren under: