Barnekullene i Holtålen blir store de neste årene - faktisk så store at barnehagedekningen i kommunen blir alt for dårlig.

Som et akutt grep, har man i Ålen tatt i bruk igjen to avdelinger ved den gamle barnehagen i lokalene som de siste årene har huset Frivilligsentralen og Fjellstyrekontoret.

Også i Haltdalen er behovet større enn tilbudet og brakkeriggen som har vært en del av Elvland Barnehage i Ålen ble derfor denne uken flyttet til Haltdalen Oppvekstsenter.

HØYTSVEVENDE: Heisekran må til når barnehagen flyttes fra Elvland til Haltdalen Oppvekstsenter. Foto: Sindre Hegseth

Skal bygge ny

På lengre sikt planlegges en ny barnehage og Holtålen kommune har derfor startet opp prosjektet Fremtidens Barnehage.

Dette er en ny 6-avdelings barnehage i Ålen med mulighet for påbygg av ytterligere en avdeling.

Kommunestyret behandlet saken i mai og vedtok instruerte der administrasjonen å legge frem lokalisering og tegninger med kostnadsoverslag innen 1. september.

Elvland er dårlig egnet

Ei prosjektgruppe har utredet mulighetene som finnes og har vurdert at blant annet påbygg av det eksisterende bygget ved Elvland barnehage, ikke er særlig gunstig.

HIT: Så er modulen nesten på plass på den nye adressen. Foto: Sindre Hegseth

Det opprinnelige bygget fra 2000 bærer preg av hardt bruk. Det er slitasje på både lokalene og på uteområdet og barnehagen er allerede påbygd, - noe som medfører en del praktiske og ergonomiske utfordringer. Det er også vanntilsig ved inngangspartiet og generelt vått uteområde. Når det kommer til infrastruktur, så er trafikkforholdene ved henting og levering utfordrende.

Kommunedirektør Marius Jermstad sa tidligere i år til Nea Radio at tomta i Elvland derfor ikke er særlig egnet til fremtidig større barnehage.

En mulighetsstudie er gjennomført og Norservice AS har utarbeidet en skisse og stipulert kostnader i forhold til en 6 avdelings barnehage.

Jermstad foreslår derfor at Holtålen kommune bygger ny 6-avdelings barnehage i Ålen med mulighet til påbygg av ytterligere en avdeling.

Dette er foreløpig kostnadsberegnet til 40 millioner kroner.

Spennende med flytting

Mens politikere og kommuneadministrasjon jobber med saksbehandlingen, er altså snarlige grep nå tatt.

Tone Trygstad Bakås er styrer i Elvland kultur- og naturbarnehage og hun sier det har vært noen spennende dager for barna, med store heisekraner og lastebiler i forbindelse med flyttingen av brakkene.

Hør intervju med barnehagestyreren her: