Begge fylkesmennene i Trøndelag presenterte fredag sin tilrådning til ny kommunestruktur. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tilrår at seks av dagens 23 kommuner i Nord-Trøndelag slår seg sammen i tre nye kommuner, mens fylkesmannen i Sør-Trøndelag foreslår 18-19 kommuner i Sør-Trøndelag i 2020, og en ytterligere redusering til 9 kommuner i 2025.

- Fylkesmennenes tilrådning er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med kommunestruktur i Trøndelag, og et steg i riktig retning i forhold til å skape større og mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Merethe Storødegård, regiondirektør i NHO Trøndelag.

De to fylkesmennene har lagt vekt på frivillighetsprinsippet i sine vurderinger og støtter alle positive sammenslåingsvedtak som allerede er på plass, men peker samtidig på flere mulige løsninger dersom Stortinget ønsker at det skal skje ytterligere sammenslåinger.

- Selv om tilrådningen fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag går lengere i sine anbefalinger om kommunesammenslåing er det også viktig å se på de anbefalingene som fylkesmannen i Nord-Trøndelag argumenterte for fredag, blant annet at Flatanger, Overhalla og Høylandet bør vurdere en sammenslåing og at det bør være én kommune på Innherred.

Storødegård understreker at det nå er opp til Stortinget å legge til rette for at både fylkesmennenes tilrådning og videre anbefalinger blir hensyntatt og lagt til grunn for det videre arbeidet med kommunereformen.

Skal man lykkes med etableringen av effektive regioner krever det større samsvar mellom kommunegrenser og bo- og arbeidsmarkedsregioner.  Mange bedrifter driver på tvers av kommunegrensene. De må forholde seg til mange areal- og planregimer og tekniske etater.

- Dagens struktur gir unødvendig byråkrati og det blir vanskelig å se areal-, bolig- og transportpolitikk i sammenheng, sier Merethe Storødegård.

- Større kommuner gjør det lettere å drive effektivt og å sikre bedre bruk av arbeidskraften lokalt. Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommuner - ikke å legge ned lokalsamfunn, avslutter Storødegård.