Formannskapet i Røros vedtok at kommunen  innvilger tilskudd til nydyrking til landbruksforetak som er i drift i Røros kommune.

Tilskuddet gjelder planer som er godkjent etter 1.1.2016.

- Dette er svært viktig for oss som lokalmathovedstad, sa blant annet  Reidun Roland fra Røroslista.

Rådmann Bernt Tennstrand sa at det i forbindelse med saken må gjøres endringer i næringsfondet.

Retningslinjer for tilskudd til nydyrking i Røros kommune:

Tilskuddsberettiget areal kan være eget areal eller leid areal med godkjent leieavtale

Søker må drive landbruksforetak, og være berettiget til produksjonstillegg i jordbruket

Dyrkingsplanen må være godkjent av kommunen etter gjeldende retningslinjer

Tilskudd utbetales etter at arealet er godkjent av kommunen og oppmålt

Arealbegrensning pr. søker, inntil 50 dekar

Dersom det er for lite midler et år, kan det søkes på nytt ettfølgende år

Søknadsfrist : En årlig frist, 1.november

Tilskuddssats : kr.500.- pr dekar

Krav til søknad: Etter gjeldende regelverk og forskrift

Kommunen skal kontrollere alle opplysninger som er relevant for søknaden. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene. Ordningen skal evalueres hvert år.

Bakgrunnen for innføring av tilskudd skriver seg fra samarbeidsavtalen som ble inngått etter siste kommunevalg. Videre er saken blitt diskutert i kommunestyret.

Administrasjonen har også fått henvendelser om dette ved flere anledninger. Arbeidsutvalget i TINA SA, Røros produsentlag har i brev av 01.06.2016 henstilt på vegne av melkeprodusentene i Røros om at Røros kommune innfører tilskudd på nydyrking. Produsentlaget henviser til at flere kommuner i Fjellregionen har innført tilskudd til nydyrking. I strategisk næringsplan for Røros kommune 2015 - 2022 er det oppsatt hovedmål for utviklingen i Røros kommune. Videre er planen oppdelt i 6 delmål, hvorav delmål 5 omhandler primærproduksjonen i kommunen:

Ut fra strategisk næringsplan, er det et ønske fra kommunens side å utvikle landbruket på linje med annen næring i kommunen.

Flere kommuner i Fjellregionen har en ordning med tilskudd til nydyrking. I Tynset, Tolga og Os er det vedtatt å støtte nydyrking fra næringsfond med kr.500.- pr.dekar. Rørosmeieriet og Røros slakteri har også lyst ut nydyrkingstilskudd til gårdsbruk i Rørostraktene med følgende vilkår.