3 910 sørtrøndere står helt uten arbeid ved utgangen av året. Dette er en økning på 348 personer fra samme måned i fjor og gir en ledighet på 2,4 prosent. Selv om ledigheten i fylket er lav, har det vært en økende tendens gjennom hele året.

Sammenligna med i fjor er økninga i kommuner størst i Holtålen, deretter følger Tydal, Røros og så Selbu. Ledigheten er lavest i Røros med bare 1,5 prosent.

Ved utgangen av året er det 45 helt ledige i Røros, 43 i Selbu, 25 i Holtålen og 8 i Tydal.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag nå på 2,6 prosent, det er det samme som forrige måned. I det følgende vil vi sammenligne med samme periode i fjor.

Bruttoledigheten i fylket, det vil si summen av helt ledige og tiltaksdeltakere er på 2,8 prosent. - Sammenligner vi med desember i fjor har antallet i arbeidsrettede tiltak gått ned med 140 personer. Dette kan forklare noe av ledighetsøkningen, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Flere stillinger i november og desember

Selv om stillingstilgangen totalt sett har gått ned i 2014, har det de to siste månedene vært en økning i antall utlyste stillinger. I desember er denne økningen på 23 prosent. Det er spesielt innenfor helse, pleie og omsorg, barne- og ungdomsarbeid samt ingeniør- og ikt-fag det har vært en økning.

- NAV Sør-Trøndelag forventer i sin arbeidsmarkedsprognose for 2015 små endringer i sysselsetting innen de fleste næringer. Industrien vil som helhet sysselsette det samme antall personer som i dag, med en liten vekst innen næringsmiddelindustrien. Bygg og anlegg vil trolig sysselsette det samme antall som i dag, og innen helse- og sosialtjenester forventes en økende sysselsetting. Dette er i tråd med den utviklingen vi har sett gjennom flere år, sier Wigum. Selv om antallet permitteringer har økt fra samme måned i fjor er likevel antallet lavt og lavere enn i november.

Lavest ledighet i Roan

Ved utgangen av året er det 8 kommuner i Sør-Trøndelag som har en ledighet på under to prosent. Ledigheten øker i 15 av fylkets kommuner sammenlignet med året før. Den høyeste ledigheten finner vi denne måneden i Midtre Gauldal med 3,2 prosent. Midtre Gauldal har også den kraftigste økningen i ledighet med 59 prosent, noe som innebærer at 41 flere står uten jobb. Lavest ledighet finner vi i Roan hvor andelen ledige er på 1,2 prosent. Deretter følger Røros med 1,5 prosent, og Snillfjord og Rennebu med 1,6 prosent. Det er Åfjord som har størst nedgang i ledighet, med hele 70 prosent. Ledigheten i kommunen er nå på 1,7 prosent. I Trondheim står 2 415 personer helt uten arbeid. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en økning fra desember i fjor på 9 prosent.