Mediebildet på Røros kan bli ytterligere utvidet. Firmaet Rørosnytt AS med Eirik Dalsegg, Tore Østby og Tove Østby som aksjonærer har startet opp nettstedet rørosnytt og søker nå næringsfondet opp 30.000 kroner til videre utvikling.

I søknaden heter det blant annet at Rørosnytt AS er en multimedial nyhetsside for og om Røros, og nettstedet har vært prøvd ut i et år som nettside for å undersøke interessen for en slik lokal nyhetsside.

Responsen på dette forsøket har vært positiv, til tross for beskjeden aktivitet på sidene. Nettsiden har vært linket opp mot egen profil på Facebook.

 Nettsiden skal formidle nyheter på norsk og samisk, og de er nå ferd med å ansette en journalist i forhold til nyheter på samisk.

Søker har investorer på plass, som vil gå inn med aksjekapital, og det søkes om etableringsstøtte på kr.30.000.-, fra det kommunale næringsfondet.

Rådmannen mener Rørosnytt vil tilby noe nytt

Kommunens saksbehandler skriver i sin vurdering at i utgangspunktet skal næringsfondet ikke prioritere å gi støtte virksomhet som retter seg mot det lokale markedet eller som er godt dekket allerede.

Det er to lokalaviser på Røros som både har papir- og nettversjon. Rørosnytt skal «kun» være en nettavis. Det er viktig å se at Rørosnytt kan tilby noe som er nytt og som samtidig kan bidra til et mer helhetlig nyhetsbilde av Røros. Nyheter retter seg ikke bare mot det lokale markedet og Rørosnytt har som mål å bidra til å øke interessen for Røros utenfra samt bidra til å sette Røros på nasjonale medias dagsorden. I tillegg skal Rørosnytt også formidle nyheter både på norsk og samisk. Dette er noe som kan være med på å utvide og gi et enda mer komplett tilbud for publikum. En lokal nyhetsformidling på samisk, vil kunne være med på å styrke det sørsamiske språket i Rørosområdet, og slik kan Rørosnytt virke positivt for samisk kultur. Dette er i tråd med den allerede etablerte og institusjonelle virksomheten i regionen.

Søker har som mål å ansette/knytte til seg flere journalister. Det er allerede ansatt en person i tillegg til søker og nå er de i ferd med å ansette en journalist som skal jobbe mot nyheter på samisk. Det at søker skaper arbeidsplasser er viktig i forhold til det lokale næringslivet og et av de områdene som er prioritert i forhold til støtte fra det kommunale næringsfondet.

Innstilling

Det innvilges kr.20.000.- i støtte fra det kommunale næringsfondet til etablering av bedriften Rørosnytt AS. Støtten gis fortrinnsvis til utstyr som trengs for oppstart. Beløpet utbetales på bakgrunn av dokumenterte utgifter knyttet til det det gis støtte til. Tilsagnet gjelder for 1 år.

Det kommunale næringsfondet skal forvalte økonomiske virkemidler til næringsutvikling tildelt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Fondets kapital tildeles fra Sør-Trøndelag fylkeskommune som tilskudd, og formannskapet fungerer som fondets styre. Styret fører kontroll med tiltakene som får støtte, og mottaker av tilskudd må godta kontroll i forbindelse med dette og er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger.

Formannskapet behandler søknaden torsdag.