– Det er en utfordring at rettighetsbaserte tjenester, dvs. tjenester og ytelser som bygger på lov og vedtak, tar en stadig større andel av driftsbudsjettet. Det vil tvinge frem politiske avveininger etterfulgt av driftsmessige tiltak i årene fremover. Det er vanskelig å unngå en reduksjon i tjenestetilbudet og tjenestekvaliteten dersom vi skal sette tæring etter næring slik kommuneloven krever, sier kommunedirektør Tor Jakob Reitan.

Omsetning og overskudd

Regnskapet for Stjørdal kommune 2022 viser en samlet omsetning (driftsinntekter) på 2 596 millioner kroner, og et netto driftsresultat på 20 millioner kroner.  Etter bundne (pliktige) overføringer vi må ta, blir det avsatt totalt 16,6 mill. til disposisjonsfondet slik kommuneloven krever.

Et netto driftsresultat på 0,8 % av driftsinntektene er langt lavere enn tidligere år, og er også lavere enn anbefalt minimumsnivå for en kommune som Stjørdal. På den positive siden så har kommunen opparbeidet et bra nivå på disposisjonsfondet (kommunens buffer/egenkapital). Nærmere 80 millioner av fondet ble i 2022 brukt som egenkapital i investeringsprosjekt, og ved årsslutt står fortsatt over 300 millioner på disposisjonsfondet.

Kort forklaring av resultat

Resultatet er bedre enn det som tidligere er forespeilet kommunestyret. Hovedårsaken til det er at skatteinngangen ble høyere enn merforbruket i siste tertial. Det var også en lettelse at det kom på plass en koronakompensasjon på slutten av året.

Det er bekymringsfullt at driftsavviket dekkes av engangsinntekter som den ekstra skatteinngangen er. Merforbruket innenfor velferd er knyttet til rettighetsbaserte tjenester. Rentekostnadene ble også høyere enn budsjett.

Resultatoversikt

Vedtatt resultatkrav er at korrigert netto driftsresultat skal være 1,5 % av inntektene. I 2022 ble dette på 0,4 %.

Kommunens investeringer og gjeld

Stjørdal er en kommune i vekst, og har dermed også et relativt høyt investerings- og lånebehov. Investeringsutgiftene var på 490 millioner i 2022. Dette ble blant annet finansiert med 234 millioner i nye lån. Samlet gjeld ved årskiftet var på nesten 3.2 milliarder.

Av store investeringer kan nevnes byggingen av Fosslia omsorgssenter, rehabilitering av Hegra ungdomsskole, kjøp av Husbymyra barnehage, ny brannbil og lift, utbedring av taket i  Fosslia fjellhall og bygging av Hjelseth renseanlegg.

Netto tilførsel til disposisjonsfondet i 2022 ble på 16,6 milloner etter budsjettert overføring til investeringer på 79 millioner. Tidligere har alle investeringer blitt finansiert med låneopptak. Overskuddet for 2022 muliggjør budsjettert egenfinansiering i 2023 – noe som vil spare kommunen for betydelige renteutgifter.