Røros kommune vedtok på formannskapsmøtet i dag at de ønsker å være med i samarbeidet i en felles kulturminneforvalter for Verdensarven.

Finansiering

Kommunene Røros, Os, Tolga og Holtålen bidrar økonomisk med 30 000 kroner hver i året. Resten av finansieringen skjer av fylkeskommunene Innlandet og Trøndelag med 150 000 kroner hver, og Uthusprosjektet bidrar med 330 000 kroner årlig.  Med slike budsjettrammer vil man kunne etablere en fast stilling med høye kvalifikasjonskrav som vil styrke det kulturminnefaglige miljøet i kommunene innenfor Circumferensen betraktelig, og være et viktig bidrag til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene. Engerdal kommune vedtok i fjor høst at de ikke vil være med i dette samarbeidet.

Etterspurt stilling

Fylkeskommunene omfattes ikke av selve samarbeidsavtalen, men bidrar økonomisk. Etableringen av en stilling som kulturminneforvalter i verdensarven Røros bergstad og Circumferensen har lenge vært etterspurt. Regionreformen med sammenslåing av både trøndelagsfylkene til Trøndelag og Hedmark og Oppland til Innlandet, har ytterligere forsterket behovet for lokal kompetanse på kulturminneområdet, da belastningen på fylkesnivået har økt som følge av overføring av oppgaver fra nasjonalt nivå.

Styrker samarbeidet

- Dette er en veldig fin sak. Det er viktig at vi nå får på plass denne stillingen. Det er en av mange stillinger knyttet til kulturminnevern i vår region, slik at vi nå kan styrke det miljøet. Det at fire kommuner, to fylkeskommuner og Uthusprosjektet nå kan spleise på dette. Det er veldig positivt. Jeg håper at dette kan bidra til en styrkning av statusen Verdensarven og Uthusprosjektet, ikke bare på Røros, men også i kommunene rundt oss, sier varaordfører Christian Elgaaen (SV), under dagens formannskapsmøte.

Uthusprosjektet trenger ressurser

Uthusprosjektet har økt i omfang de senere årene, og byantikvarens oppgaver knyttet til ledelse av prosjektet har etter hvert blitt svært omfattende. I tillegg til prosjektlederfunksjonen har byantikvaren også måttet ivareta byggelederfunksjonen i Uthusprosjektet det siste året, en oppgave som tidligere har vært en egen funksjon med egen finansiering innenfor prosjektet. Uten styrking av kapasiteten, ville denne situasjonen etter hvert blitt uholdbar.

Styrker det kulturminnefaglig miljøet

Ved at Uthusprosjektet går inn med midler for å løse byggeledersituasjonen og ved at fylkeskommunene bidrar med solide beløp, er det mulig å etablere en fast stilling med høye kvalifikasjonskrav. Dette vil styrke det kulturminnefaglige miljøet i kommunene innenfor Circumferensen betraktelig, og være et viktig bidrag til å ta vare på og utvikle verdensarvverdiene. I tillegg vil dette legge grunnlag for en enda sterkere nærings- og samfunnsutvikling basert på verdensarven, i tråd med målsettingene i kommuneplanen.

Stillingen vil samlokaliseres med byantikvaren i Røros og verdensarvkoordinator for Røros bergstad og Circumferensen.