Tallene for 1. tertial kom fram under NAV Værnes sin presentasjon under formannskapsmøtet i Stjørdal torsdag.

– I all hovedsak skyldes overskridelsene at vi har fått for lave budsjetter i forhold til signalene vi har gitt. Vår henstilling var på 19,6 millioner før budsjettbehandlingene og vi endte med et budsjett på 12,9 millioner, noe som er for lite, sier leder for NAV Værnes, Merethe Storødegård.

Saken fortsetter under lydklippet

Nasjonale kutt

Utgiftene har, i år som i fjor, overskredet de estimerte tallene.

– Vi ser at vi har en økning på 5 millioner kroner fra 2015 til 2016 og vi forventer det samme også i år, sier Storødegård. Hun mener at en av årsakene til økningen er tilleggsytelser som nå må gis, i og med at satsene for trygdeutbetalinger har blitt kuttet fra sentralt hold.

– I tillegg ser vi at boutgifter stadig øker. I forbindelse med flyktninger har vi gjerne store familier med mange barn, der forsørgeren eller forsørgerne i tillegg har lav inntekt, noe som også er med på å øke de totale tallene.

Ikke unikt

Storødegård mener at Stjørdal ligger godt an i forhold til mange andre kommuner.

– Vi bruker for eksempel et mindre antal korner på sosialhjelp per innbygger enn man gjør i både Trondheim og Malvik, sier hun.

– Sosialhjelp er en lovpålagt ytelse og en siste utvei for mennesker på sitt mest sårbare og vi vurdere hvert enkelt vedtak om utbetaling nøye, sier Morten Draveng, avdelingsleder i NAV Værnes.

– Vi er nå i gang med en dialog med kommunen for å se nærmere på denne utfordringen, sier Storødegård

Uakseptabelt

– Dette er den mest skremmende kostnadsutviklingen jeg har sett siden jeg begynte i politikken i 2003, sier ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes.

– Vi har hatt lave sosialkostnader i Stjørdal og vi er, og skal være, en en kommune som drives billig og bra. Etter å ha ligget stabilt i mange år, registrerer vi en utvikling de to siste årene som er urovekkende. Vi snakker om en økning på hele 40 % til livsopphold og boutgifter fra ett år til ett annet, og det er dramatisk, mener han.

– Vi må til bunns i hva dette skyldes og skal nå ha en dialog med NAV. Vigdenes sier at han ikke finner lignende eksempler i noen annen kommune av en viss størrelse.

– Jeg har prøvd å finne en kommune med tilsvarende økning over kort tid, men finner rett og slett ikke noe eksempel på det, hevder han og sier videre at han er villig til å støtte nærmest hva som helst for å få tallene ned.

– Dette er utgifter vi ikke kan bære, så om det betyr at vi må senke satsene for utbetaling av sosialhjelp til under det nasjonale nivået, er jeg villig til å støtte dette.

Revisjon

NAV Værnes skal nå ettergås i sømmene og en revisjon kan bli aktuelt.

– Vi må se på både arbeidsrutiner og kanskje på hvert enkelt vedtak, sier Vigdenes.

– Dersom noen velger å flytte fra kommunen fordi vi må kutte utbetalingssatsene, er det noe vi kan leve med. Det vi ikke kan bære er kostnader i denne størrelsesordenen.