I Trøndelag og i resten av landet så har antall eldre økt raskere enn den generelle befolkningsveksten. - Forklaringen på dette finner man i de store barnekullene i etterkrigsårene og økt gjennomsnittlig levealder, skriver Trøndelag fylkeskommune.

Befolkningsvekst 2010-2020 for utvalgte aldersgrupper Foto: Trøndelag fylkeskommune

I perioden 2010 til 2020 økte befolkninga i Trøndelag med 42 909 personer eller 10,1prosent. Befolkninga i aldersgruppen 67 år og eldre har i samme tidsperioden økt med 17 830 personer eller 31,8 prosent. Det vil si at 41,6 prosent av befolkningsveksten i Trøndelag i perioden har kommet blant personer som er 67 år eller eldre. For aldersgruppa mellom 20-66 år har det vært en befolkningsvekst på 26 060 eller 10,0 prosent i perioden 2010 til 2020, mens antall personer i Trøndelag som er under 20 år har gått ned med -0,9 prosent eller -981 personer.

Det er forskjeller i aldersstruktur mellom kommunene i Trøndelag . Trondheim skiller seg klart fra resten av Trøndelag ved å ha en lavere andel under 20 år, en høyere andel 20 til 40 år og en lavere andel over 40 år. Trondheim har en spesielt høy andel personer i 20-åra sammenlignet med resten av Trøndelag. Forklaringa ligger blant annet i de mange studentene i byen. Det er omlandskommunene rundt Trondheim som har klart høyest andel barn i befolkningen.

Befolkningen i Trøndelag 2010-2020 fordelt på alder Foto: Trøndelag fylkeskommune

Distriktskommunene og spesielt de minst folkerike kommunene har høyest andel eldre. I alle kommunene med mindre enn 2500 innbyggere utgjør aldersgruppa 67 år og eldre mer enn 20 prosent av befolkninga. Leka ligger høyest med 27,5 prosent, etterfulgt av Osen med 26,3 prosent, Røyrvik med 25,6 prosent og Namsskogan med 25,5 prosent

(Kilde: Faktafredag, Trøndelag fylkeskommune).