Info fra Fylkesmannen i Trøndelag:

Det er kommunene som har ansvaret for å sikre at de sosiale tjenestene er forsvarlige. Det betyr at

- tjenestene må være tilgjengelige - saksbehandlingen må være i tråd med loven - innholdet og omfanget av tjenestene må være tilstrekkelige til å dekke behovet som søkeren har

Disse kravene gjelder også i den ekstraordinære tiden vi er inne i nå. Fylkesmannen oppfordrer alle til å vise forståelse for at både NAV-kontor og kommuner for tiden har et svært stort arbeidspress.

Om kravet til tilgjengelighet

Kommunene må sørge for at alle som trenger sosiale tjenester, fortsatt får tilgang til tjenestene. Kommunene må derfor sørge for at alle med reelle behov for sosiale tjenester, kan få kontakt med sitt NAV-kontor. Det gjelder også personer som av ulike grunner ikke kan benytte seg av digitale selvhjelpsløsninger.

Kommunene står fritt til å løse dette på ulike måter, så lenge tilgjengeligheten er god nok.

Om kravet til saksbehandlingen

Kommunene må videre sørge for tilstrekkelige ressurser til å saksbehandle søknader om sosiale tjenester. Selv om NAV-kontorene får svært mange henvendelser om permittering, omsorgspenger og sykepenger, må kontorene prioritere behandlingen av søknader om blant annet stønad i en nødssituasjon og midlertidig botilbud.

Flere kan ha behov for økonomisk stønad i tiden som kommer, og kommunen må tilpasse driften sin etter dette. Det er særlig viktig å ivareta barnefamilier, og NAV-kontoret bør være ekstra oppmerksom på barn og deres livssituasjon, i tiden der barnehager og skoler er stengt.

Om kravet til innhold og omfang av tjenesten

Kommunen må også sørge for at alle som har rett på sosiale tjenester, får tjenestene de har krav på. Det gjelder også personer som er i hjemmekarantene eller isolasjon.

Hvor kan jeg få mer informasjon?

Arbeids-og velferdsdirektoratet samler oppdatert informasjon til kommunene og til privatpersoner på sine nettsider. Disse finner du under "Lenker".

Du kan også gjerne ta kontakt med Fylkesmannen, hvis du har spørsmål om sosiale tjenester.

Hvis du trenger sosiale tjenester, må du henvende deg til NAV-kontoret i kommunen din.