Midtre Gauldal og Holtålen kommune skriver i et åpent brev til Mattilsynet at antall dyrepåkjørsler har økt betrakelig etter at de fikk forbud mot foring av hjortevilt. Forbudet ble innført for å hindre smitte av skrantesjuka mellom dyr etter funn av sykdommen på to elger i Selbu i 2016.

- I de fire årene før skrantesjuke ble funnet, hadde kommunene Midtre Gauldal og Holtålen i gjennomsnitt elleve påkjørsler på vei og jernbane i perioden fra 1. desember til 31. januar. I de to årene med foringsforbud har dette økt til 46 og 56 dyr. Dette er en formidabel økning, skriver de i brevet.

Rammet av forbudet etter funn i Selbu Bakgrunnen for forbudet er at det etter flere funn av skrantesjuken ble innført en bekjempelsesforskrift med ulike tiltak for å begrense spredning av sykdommen. I den står det blant annet at det er forbudt å fore hjortevilt på grunn av smittefaren mellom dyr.

I tillegg ble det laget en egen soneforskrift, som omhandler sonene rundt funnene av skrantesjuken. Siden det ble funnet to elger med sykdommen i Selbu er kommuner som grenser mot Selbu med i forskriften, og dermed er Midtre Gauldal og Holtålen rammet.

- Kommunene har forståelse for at skrantesjuke er en skremmende sykdom som det er ønskelig å få bukt med, likevel mener vi at en i dette tilfellet må se på hvilke effekter forbudet har, spesielt med tanke på at det ikke er funnet flere tilfeller av sykdommen innenfor Selbusona, tross omfattende prøvetaking, skriver de i brevet til Mattilsynet.

Fikk avslag på søknad Mattilsynet kan gi dispensasjon fra foringsforbudet hvis det finnes gode grunner for det, som for eksempel for å unngå dyrepåkjørsler. Kommunene har søkt om dispensasjon for denne vinteren, men fått avslag fordi soneforskriften går foran bekjempelsesforskriftens dispensasjonsmuligheter. Dette ble klaget inn før jul, og Mattilsynet behandler klagen nå.

- I mellomtiden tapes det verdifull tid med tanke på å gjenoppta foring på foringsplassene, står det i brevet.

Videre skriver kommunene at de er kjent med at Mattilsynet har foreslått å oppheve Selbusona på bakgrunn av ny kunnskap som tilsier at Selbuvarianten av skrantesjuke er lite eller ikke smittsom.

- På bakgrunn av dette framstår Mattilsynets bruk av soneforskriften for å avslå Midtre Gauldal og Holtålen sin søknad om dispensasjon fra foringsforbudet, som en firkantet tolkning av reglene. Vi vil understreke at vinterforing av hjortevilt i dalføret utelukkende gjennomføres som et trafikksikkerhetstiltak, skriver kommunene.