Formannskapet i Holtålen vedtok i oktober å legge forslaget om snøscootertrase, den såkalte Gauldalsløypa, ut til høring og offentlig ettersyn.

Løypa, ble etter lokal godkjenning, åpnet 1. januar 2019 og holdt åpent til påske dette året.

Fylkesmannen stanser løypa

7. juni 2019, bare minutter etter at formannskapet i Holtålen har godkjent prøvesesongen av løypa, får kommunedirektør Marius Jermstad en telefon om at Fylkesmannen overprøver det lokale vedtaket og stanser planene om å bruke løypa neste vinter.

Fylkesmannen begrunner dette med uheldig bruk av snøskuterklubbens leder til å utrede saken, noe han mener er brudd på forvaltningslovens regler om inhabilitet.

Videre grunner til opphevingen av vedtaket er mangelfull medvirkning med samarbeid og samråd, mangelfull saksbehandling, mangelfullt og misvisende beslutningsgrunnlaget og at hensynet til friluftslivet, støy og naturmangfold er ikke tilstrekkelig ivaretatt.

Ny runde

Nå har Holtålen kjørt prosessen på nytt og tirsdag denne uken er saken opp i formannskapet, før den endelig behandles i kommunestyret neste torsdag.

Innen fristens utløp var det kommet inn 13 uttalelser.

Kommunedirektørens har følgende innstilling til formannskapet: Med hjemmel i motorferdselforskriftens § 4 a) vedtas lokal forskrift om snøscooterløypa – Gauldalsløypa i Holtålen kommune med følgende endringer:

1. Åpningstid for Gauldalsløypa settes til 01.02. tom 31.03.

2. Det igangsettes en prosess med reindriftsnæringa for å gå igjennom følgende forhold:

- Åpningstider

- Eventuelle stengerutiner

- En samkjøring av praksis mellom løyper og dispensasjonskjøring

3. En evt. utvidet løypenett forutsetter en driftsmodell for Gauldalsløypa som er langsiktig og at det utarbeides en samlet plan for slik løyper.