I slutten av juni skal kommunestyrene i Røros, Holtålen og Os fatte vedtak om hvilken kommunestruktur vi skal ha framover.

I formiddag presenterte ordførerne i Holtålen, Røros og Os status for utredningsarbeidet om kommunereformen i regionen.

- Vi har bare to alternativer. Enten må vi samarbeide mer eller slå oss sammen, sa Røros-ordfører Hans Vintervold på pressekonferansen.

Vintervold har vært leder i styringsgruppa som har utredet kommunereformen. Rådhuset Vingelen har hjulpet til med arbeidet.

Utredningen skal være ferdig før påske.  I april skal det sendes ut informasjon til alle husstander. Så blir det folkemøter eller rådgivende folkeavstemminger i kommuner. Det første folkemøtet er på Os 31. mars.

- Vi er i rute og er snart klar for å presentere planene for alle innbyggerne, sier Røros-ordfører Hans Vintervold:

Det sa ordfører i Os, Runa Finborud. Vi hørte også ordfører i Røros, Hans Vintervold og ordfører i Holtålen, Jan Håvard Refsethås.

Her er status for arbeidet så langt:

Utarbeidet program for utredningsarbeidet, slutten av november 2015.

Gjennomført begrenset tilbudskonkurranse, begynnelsen av desember 2015.

Rådhuset Vingelen er valgt som ekstern konsulent for utredningsarbeidet.

Utarbeidet politiske utredningsforutsetninger som definerer hvilke kommunale tjenester som skal ligge i kommunedelsentra (Ålen og Os) og grendesentra.

Blant annet er det avklart at skolestrukturen ikke skal endres som resultat av kommunereformen.

Utarbeidet kommunikasjonsplan.

Framtidig organisering av kommunale tjenester er viet stor oppmerksomhet i arbeidet. Hvordan skal kommunene levere tjenester mest mulig kostnadseffektivt og med best mulig kvalitet til innbyggerne? Det er nedsatt 4 faggrupper for å vurdere tjenestene:

Omsorg og helse

Oppvekst og skole

Økonomi og administrasjon

Tekniske tjenester, landbruk og lovforvaltning

Faggruppene er nedsatt med en representant fra administrasjonen i hver kommune.

Det er også nedsatt ei arbeidsgruppe for å utrede kommunens rolle som samfunnsutvikler, sammensatt av representanter for kommuneadministrasjonene og representanter fra næringsapparatet. Kultur og næring som kommunale tjenester inngår i denne delutredningen.

Utmarksbruk og lokaldemokratiperspektivet skal også vurderes i utredningen.

Hva skjer videre?

Utkast til utredning med kortversjon skal leveres styringsgruppa til påske.

Utredning med informasjon er planlagt sendt ut til alle husstander i april.

Det blir folkemøter i alle 3 kommuner i løpet av april, der det informeres om funnene i utredningen og gjennomføres gruppearbeid. Dette for at innbyggerne skal få en arena til å diskutere spørsmålene kommunereformen reiser og gitt tilbakemelding til kommunene.

Første folkemøte er på Os torsdag 31.mars, og det blir et felles møte for begge alternativene som Os utreder (Os, Røros, Holtålen og Nord-Østerdalen)

Det skal for hver enkelt kommune avklares nærmere om det skal gjennomføres innbyggerundersøkelser eller rådgivende folkeavstemning. Dette blir eventuelt gjennomført i løpet av mai / tidlig i juni.

Kommunestyrene i alle 3 kommuner vil i løpet av uke 25 (20. - 24. juni) fatte endelig vedtak om hvilken framtidig kommunestruktur som er ønskelig.