Ved behandling av regnskap og årsberetning i generalforsamlingen i Selbu Energiverk mandag, ble regnskapet godkjent og styret i SEV gis fullmakt til å vurdere om det kan utbetales et utbytte til eier på 6 millioner kroner, basert på godkjent årsregnskap for 2014.

Selbu kommune, som også er generalforsamling hadde budsjettert med 10 millioner i utbytte i kommunens økonomiplan. Styret i SEV anbefalte at det ikke skulle utbetales utbytte for 2014.

I henhold til aksjeloven kan ikke generalforsamlingen vedta høyere utbytte enn styret har foreslått eller godtar og i lov om aksjeselskaper § 8-2. står følgende om beslutning om utbytte:

(2) Generalforsamlingen kan etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap. Fullmakten kan ikke gjelde for lengre tid enn frem til førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert.