I april søkte Statkraft om å fravike lavest vannstand med 0,7 meter. Årsaken til dette er en større rehabilitering av Bratsberg kraftverk. I første omgang ble det sendt ut en begrenset høring til Selbu kommune, Klæbu kommune og Fylkesmannen. Flere reagerte på dette, og flere instanser fikk muligheten til å uttale seg.

Selbu kommune, Klæbu kommune, Fylkesmannen, Selbusjøen grunneierlag, Selbu Næringsforum og Selbusjøen Båtcruise har i varierende grad stilt seg negativ til å godkjenne søknaden. NVE har til dels tatt hensyn til dette og begrenser nedtappingen til 0,5 meter.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

Regulanten må ta høyde for en tørrværsperiode ved at vann holdes tilbake i beredskap for å etterfylle Selbusjøen slik at vannstanden ikke blir ytterligere redusert fra kote 156,37.

Det skal föres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.

Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.

NVE forutsetter at Statkraft Energi AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

De pårørte har nå 3 uker på å sende inn en eventuell klage til NVE.