Lørdag hadde avisa Klassekampen en lengre reportasje om Hell Arena og situasjonen for den rødlistede storsalamanderen. Planene for området er, i tillegg til den eksisterende rallybanen, å etablere et testområde for autonome kjøretøy. Man ønsker også å legge tilrette for at USAs forsvar skal kunne kondisjonere kjøretøy, uten å måtte ty til det sivile veinettet for å teste ut norske forhold. Det store spørsmålet er; kan det vesle amfibiet bli en bremsekloss for utviklingen av området rundt Frigården? Og hvor kommer, om i det hele tatt, amerikansk storpolitikk inn i bildet?

Myr og salamander

Leder i Naturvernforbundet lokalt, Morten Harper, mener at utbyggingsplanene på Frigården er uansvarlige.

– For det første vet vi at myr binder karbon og når det gjelder å begrense karbonutslipp, er myr svært viktig. Vi har en forpliktelse til å ta vare på så mye myr som mulig, for å begrense effekten dette har på klimaet. Inngrep av den størrelsesordenen det her er snakk om, vil gå hardt ut over myra. Deretter har vi problemet med storsalamanderen. Den er en truet art og Stjørdal kommune har akseptert et ansvar om å verne om denne, mener Harper.

Konsekvensutredning

– Jeg har det samme ståstedet som tidligere, nemlig at myr er noe vi har mye av i Norge, så bevaring av myr ser jeg ikke som en utfordring, sier varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik. – Vi skal ha en konsekvensutredning på hvorvidt en utbygging av området vil påvirke bevaringen av storsalamanderen, og når vi har denne i hende må vi ta stilling til hva utredningen sier. Sandvik sier videre at Stjørdal risikerer å gå glipp av en stor mulighet, dersom utviklingen stanses.

– Her ligger alt til rette for at vi skal kunne bli med på en utvikling som uansett vil komme, nemlig å etablere arbeidsplasser innenfor teknologi og det som er det grønne skiftet.

Saken fortsetter under lydklippet

Lekegrind

Det er ingen hemmelighet at MDGs Tommy Reinås er opptatt av å bevare både myrområder og truede arter i Stjørdal. Da MDG erstattet Venstre i styringskoalisjonen, var en del av avtalen at Stjørdal skulle få en grønnere profil og Reinås er glad for at denne saken får mer oppmerksomhet.

– Vi er ikke i mot motorsport, men det å skulle lage et anlegg som i stor grad vil fungere som en lekegrind for det amerikanske forsvaret, er noe vi motsetter oss, sier Sandviks nye posisjonspartner.

– Selv om utviklingen av miljøvennlige biler i seg selv er positivt, kan vi ikke gå med på å sette storsalamanderens eksistens i fare.

Storpolitikk

I Klassekampens artikkel, kom det fram at Hell Arena har engasjert en profilert, amerikansk lobbyist til å hjelpe dem i arbeidet med å etablere kontakter som kan komme prosjektet til gode.

– Dette er en mann som sitter i styret i American Conservative Union. Denne organisasjonen er aktiv når det gjelder å motarbeide fakta om klimaproblematikk og kan dermed sies å ha hatt en rolle i at USA trakk seg fra Parisavtalen, sier Morten Harper.

– Når vi vet at Hell Arena i stor grad driftes på kommunale midler, så kan vi si at Stjørdal kommune er med på å betale en klimafornekter, noe som for oss er helt uakseptabelt.

Søkt

Sandvik mener at resonnementet er irrelevant og at lobbyistens tidligere aktiviteter ikke har noe med det som skjer på Stjørdal å gjøre.

– Hva denne mannen driver med på fritiden har ingen ting med oss å gjøre, sier Sandvik som nylig har vært i USA for å presentere anlegget for mulige interessenter.

– Dermed blir resonnementet bare søkt i mine ører.

– Vi har utelukkende rettet oss mot amerikansk bilindustri og muligheten for å samarbeide om miljøvennlige alternativer for framtiden, understreker Sandvik.

– Det amerikanske forsvaret har overhode ingen interesser i denne saken.

Klandreverdig

Tommy Reinås støtter Sandvik i dette.

– Som sagt gjelder det tre forskjellige ting; Rallybane, testbane og amerikanske militære kjøretøy.

– Jeg kan ikke gå med på å si at Stjørdal kommune har engasjert denne mannen. Det er ingen i hverken kommunen eller fylket som har visst om dette. Når det er sagt, mener jeg det er klandreverdig at Hell Arena har valgt å bruke pengene på denne måten, men det er ikke noe vi har hverken støttet eller tatt initiativ til.

Værnes?

Også Harper mener at det er positivt å kunne være med på å utvikle mer miljøvennlige alternativer til dagens bilpark i Stjørdal.

– Men jeg er motstander av at dette skal gå på bekostning av myr og storsalamanderen, sier han. Etter å bli utfordret av Sandvik på hvilke andre områder han kan se for seg som lokasjon, svarer han Værnes.

– Her har vi nå mye ledig areale og jeg kan ikke se at ikke dette området kan benyttes til noe som dette.

– Dersom Harper tror at forsvarets virksomhet på Værnes er i ferd med å trappes ned, så har jeg forståelse for at han trekker en slik konklusjon. Men faktum er at vi trapper opp, så dette er et dårlig alternativ.