Ståle Gjersvold fra TrønderEnergi vil orientere kommunestyret i Selbu om etablering av et trøndersk fornybar-konsern sammen med HitecVision.

Her er komplett saksliste:

PS 20/2022: TrønderEnergi - Etablering av Trøndersk fornybarkonsern sammen med Hitecvision PS 21/2022: Årsmelding 2021 Selbu kommune PS 22/2022: Regnskap og konsolidert regnskap 2021 Selbu kommune PS 23/2022: Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 PS 24/2022: Årsregnskap og årsberetning 2021 Selbu Næringsselskap KF PS 25/2022: Rapport fra forvaltningsrevisjon - unge utenfor arbeid PS 26/2022: Innsparing driftsbudsjett for kommunale veger PS 27/2022: 2. gangs behandling - Reguleringsplan Varmdal kolonihage PS 28/2022: Strategi for anskaffelser for perioden 2022 - 2028 PS 29/2022: Sluttrapport fra deltakelse i SIO II, Forsøksordning med statlig finansiering av helse- og omsorgstjenester PS 30/2022: Fortau og utbedring av Bellvegen (ifm utbyggingen i Botn/Dyrdalslia boligfelt) PS 31/2022: Nytt valg i kontrollutvalget