Nea Radio har fått innsyn i Statforvalteren i Nordlands vedtak i klagebehandlingen rundt Gauldalsløypa.

Her blir klager tatt til følge og Holtålen kommunestyre sitt vedtak av 17.12.2020 i sak 54/20 oppheves og saken sendes tilbake til kommunen for ny behandling.

I vedtaket heter det også at dersom kommunen fortsatt ønsker at løypa skal etableres, må kommunestyret vedta forskrift og kart som på en entydig og forståelig måte viser hvor løypa skal gå. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområdene må skje med utgangspunkt i Miljødirektoratets håndbok M98-2013.

Det må også gjennomføres ny dialog med reindriftsnæringen og Statsforvalteren i Trøndelag når det gjelder løypas konsekvenser for reindrifta.

I vedtaket beklager også statsforvalteren at det har tatt så lang tid å fatte vedtak i denne saken. Så sent som 20. april purret Holtålen kommune på Statsforvalteren og ba om en avgjørelse innen 1. mai.

I slutten av mai i fjor ble Statsforvalteren i Nordland satt opp som settestatsforvalter, da tilsvarende organ i Trøndelag var en av klagerne på vedtaket kommunestyret i Holtålen gjorde, og dermed var part i saken.

I saksutredningen heter det blant annet at man ikke kan se at det har funnet sted noen ny behandling. Traséen er den samme, med tre små justeringer, forskriften er ikke endret og utredningen er ikke oppdatert. Det er i denne sammenheng henvist til at det tidligere vedtak ble kjent ugyldig og opphevet blant annet på grunn av inhabilitet.

Statsforvalteren finner også grunn til å bemerke at kartene som foreligger i saken, både det som ble vedtatt i 2018 og det som ble vedtatt av formannskapet i 2022, ikke kan sies å vise på en entydig og forståelig måte hvor løypa var ment å gå.

Ordfører i Holtålen, Arve Hitterdal, har ennå ikke sett vedtaket og ønsker derfor ikke å kommentere saken ennå.