Oddveig Kipperberg er kommunedirektør i Selbu kommune. Foto: Andreas Reitan

Regnskap 2022 viser et korrigert netto driftsresultat på 7,7 mill kr, en forbedring på 8,9 mill kr i forhold til justert budsjett 2022.

Årsaken til forbedringen knyttes i hovedsak til ekstraordinær innfrielse av lån fra Selbu Energiverk AS og økt skatt skatteinngang.

Økningen i skatteinngangen relaterer seg  i hovedsak til restskatter fra 2021.Resultatet tilsvarer 1,7% av årets brutto driftsinntekter, som er noe lavere enn den politisk vedtatte målsetting om et resultat på 2% av netto driftsresultat.

Til sammenligning er oppnådd resultat for 2022 1,9 mill kr lavere enn resultatet for 2021. Resultatet gir en avsetning 12,7 mill kr til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond utover årets resultat skyldes at deler av årets drift er finansiert gjennom bruk av midler fra bundne fond.

Regnskapet legges frem sammen med årsmelding 2022 til politisk behandling i kommunestyret 22.mai 2022.