Selbu Energiverk AS har søkt om bevilling til å bygge Kjelstadfossen kraftverk, og utnytte fallet i Garbergselva til kraftproduksjon.

Garbergselva ligger i Selbu kommune, og bebyggingen ville ha benyttet et fall på 33 m. Kraftverket ville gi en årlig produksjon på om lag 12,6 Gwh. Dette svarer til strøm til om lag 630 husstander.

– Hensynet til storørret og ulempene for landskap og friluftsliv gjør at vi gir avslag på søknaden om å bygge kraftverk i Garbergselva, sier Carsten Stig Jensen, seksjonssjef for vannkraft i NVE i en pressemelding.

Foto: Stig Sund

Et kraftverk blir negativt for fiskebestand og friluftsliv

Garbergselva er en del av storørreten sitt funksjonsområde. NVE mener at det er stor sannsynlighet for at bygging av Kjelstadfossen kraftverk vil forringe forekomsten av storørret i Selbusjøen. Vurderingen er gjort både med hensyn på samlet belastning og føre-var-prinsippet.

En bygging vil også gjøre Kjelstadfossen mindre attraktiv for lokalbefolkningen og elvepadlere. Både ved at opplevelsesverdien blir svekket og ved at fossen ikke kan brukes til fossepadling.

Alle høringsparter var negative til byggingen

I vurderingen har NVE også vektlagt at ingen av høringspartene var positive til tiltaket, og at Statsforvalteren i Trøndelag fremmet innsigelse til byggingen.