Det går godt i Tydal også. Regnskapsresultatet for fjoråret viser et positivt netto driftsresultat korrigert for øremerkede midler på 7,6 millioner kroner for 2021. Dette utgjør 5,4 prosent av driftsinntektene.

- Det er vi svært godt fornøyd med. Det er en stor forbedring fra det opprinnelige budsjettet hvor samme størrelser var negativt netto driftsresultat på 5,2 millioner kroner, eller 4,2 prosent. Det sier kommunedirektør Heidi Horndalen.

GODT RESULTAT: Rådmann Heidi Horndalen i Tydal er svært godt fornøyd med regnskapsresultatet for fjoråret. Foto: Andreas Reitan

Høyere skatteinntekter

Hovedårsaken til det gode resultatet skyldes betydelig høyere eiendomsskatteinntekter fra kraftverkene og høyere skatteinngang.

- Resultatet fører til en gledelig avsetning på 7,3 millioner kroner til disposisjonsfondet. Disposisjonsfondet utgjorde ved siste årsskifte 42,2 millioner kroner og utgjør 30 prosent av driftsinntektene. Det gjør at kommunen er godt rustet for framtida, sier Horndalen.

- Tydal kommune har gjennomført investeringer i varige driftsmidler på 9 millioner kroner. Egenkapitalfinansieringen er på nesten 60 prosent, og det er vi godt fornøyd med. Kommunens langsiktige lånegjeld til investeringsformål har gått noe ned det siste året og utgjorde 70 millioner kroner inkludert selvkostområdene ved årsskiftet. Kommunen har dermed nådd alle sine økonomiske mål i 2021, sier Heidi Horndalen, kommunedirektør i Tydal.

Godt regnskapsresultat i Tydal Foto: Andreas Reitan