Det var gründer Haakon Bryhni i Tydal Data Center som orienterte kommunestyret om status så langt.

Nå er 80 containere montert, 20 transformatorer er tilkoplet, to teknikkhus og ett nettverksrom etablert og 2 x 20MW kabler er installert til Tensio sin koplingsstasjon.

- I løpet av våren 2022 skal vi foreta ansettelser, og vi skal bygge kontorbygg og IT-installasjoner. Dessuten er vi i gang med områdesikring og tiltak for støyreduksjon, sa Bryhni.

- Målet vårt er å få anlegget i drift i løpet av august. Det eneste som kan hindre oss er at vi ikke får tak i folk, sa Bryhni.

Samarbeid med fiskeoppdrett

- Vi er opptatt av det grønne skiftet og er allerede i gang med å utrede et samarbeid med lokale næringsaktører.

- I Stavanger-området gir et datasenter varme til ørretoppdrett, og vi diskuterer nå med Stian Aspaas i Norwegian Fish Farms om et tilsvarende samarbeid i deres neste byggetrinn, nettopp for å øke lønnsomheten for fiskeoppdrett i Tydal.

Hør intervju med Bryhni i avspilleren:

Haakon Bryhni deltar også på næringsfrokosten på Neatun fredag morgen.

KOMMUNESTYRET i Tydal fikk mye informasjon om Tydal Data Center. Foto: Andreas Reitan

Kommunestyret fortsetter klokka 19

PS 11/2022 Tilstandsrapport 2021- barnevern i Tydal

PS 12/2022 Forvaltningsrevisjonsrapport kompetanse og kapasitet i kommuneledelsen

PS 13/2022 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021

PS 14/2022 Tydal kommune - inntreden i Plankontoret

PS 15/2022 Klage på formannskapets vedtak 6/22 Sylene Eiendom AS - klageinstansens behandling

PS 16/2022 Ny stillingsressurs plan og byggesak

PS 17/2022 Innherred Renovasjon IKS - Høring av revidert renovasjons- og slamforskrift.

PS 18/2022 Boligprosjekt Tydal kommune - risiko, kostnad og behov

PS 19/2022 Søknad om permisjon fra politiske verv - Karianne Alseth

PS 20/2022 Årsmelding for Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

PS 21/2022 Anmodning om bosetting av flyktninger