Tydal kommune tok under kommunestyremøte stilling til hvem de vil inngå et samarbeid med i brann og redningstjenesten.

Under formannskapsmøte 16.11, ble det lagt fram et forslag fra Gunnbjørn Berggård.

1. Tydal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet innenfor brann- og redningstjeneste mellom kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker. Tiltredelse skjer fra 01.01.21.

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Stjørdal kommune som vertskommune.

3. Vertskommuneavtale i Værnesregionen godkjennes og legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.

4. Kostnadsfordelingen tas opp til drøfting.

Forslaget til Berggård ble nedstemt med fire mot en stemmer (Berggård)

Kommunedirektørens innstilling:

1. Tydal kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet innenfor brann- og redningstjeneste mellom kommunene Røros, Holtålen og evt. Os. Tiltredelse skjer fra 01.01.21.

2. Samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Røros kommune som vertskommune.

3. Vedlagte vertskommuneavtale godkjennes og legges til grunn for gjennomføring av samarbeidet.

Under kommunestyremøtet ble kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Både ordfører Jens Arne Kvello og Ingrid Haarstad (SP) uttrykte begge sitt syn på at et samarbeid med Værnesregionen ville vært ideelt med tanke på at de samarbeide om mye allerede, men på grunn av kostnadene så vil Tydal kommune være best tjent med å inngå et samarbeid med Røros og Holtålen.

Tydal har vært i et samarbeid med Røros før som branntjenesten i Tydal var godt fornøyd med.

Hør intervjuet med Jens Arne Kvello her: