Saernieh: Aalkoekuvsjen minngemes ohtsemebiejjie, vuesiehtimmie Fjällmuseumisnie, tjåanghkoe voeres almetjidie, bïevnesetjåanghkoe maanagïerten goevtesen bïjre.

Dæjstan jïh gaskevåhkoen Nordlaanten fylhkeålma utni ööhpehtimmiekonferanse Tråantesne. Luhkie jaepien åvteste voestes dagkeres konferanse, jïh dle dan åvteste jubileumskonferansen daan jaepien. gieltegs sisvege dej göökte bijjide, gusnie gellieh lohkehtæjjah, maanabarkijh jïh jeatja gïeh saemiengieline berkieh. Måantan iehkeden Åarjelsaemien Teatere dej vuesiehtimmiem utniejin, man nomme Ulven Ylva. Konferanse eelki dæjstan tsåahka luhkie, artistinie Marja Helena Mortensson gie joejkesti.

Dæjstan aamhtese lij dah minngemes luhkie jaepie, mij heannadamme saemien ööhpehtimmesne. Ovmessieh buerkiestimmieh, vg. gïelebiesien bïjre, globalskuvleprosjekte, maahtoelutnjeme maanagïertide, lohkehtæjjaviermie jïh vielie. Gaskevåhkoen aamhtese lij båetije biejjieh, geajnoen mietie. Dellie buerkiestimmieh pedagogeles vïhtesjimmien bïjre, Tråante 2017 jïh vielie.

Hijven konferanse lij, gusnie ovmessie aamhtesh lin lutnjesovveme, mah vihkeles saemien ööhpehtimmesne.

Gadtsegarhkh:

Båetije dæjstan njoktjen Gadtsegarhkh-tjåanghkoe Plassjesne. Dellie råakebe tjöödtjestimmiesijjesne Småsetresne tsåahka golme. Tjoejkebe ektine destie akte gåatan mij lea laategen lïhke, naaken kilomeeterh tjöödtjestimmiesijjeste, jïh dle dållem bïejebe desnie jïh beapmoem bissebe. Stååkedibie jïh lustestallebe eannan bïjlide vihth tjoejkebe jïh gåetide vuelkebe. Gaajhkh gïeh sijhtieh dåeriedidh maehtieh jïh tryjjes jis dovne aahka aajja, jallh jeatja fuelhkie dåeriedieh. Maanah tjuerieh jïjtse treavkah meatan vaeltedh, jïh bïjvele vaarjoeh. Gadtsegarhken Facebook-sæjrosne maehtede vielie dan bïjre lohkedh. Jïh jis naaken gie dam govloeh eah leah meatan dennie sæjrosne, dle jiehtieh barre munnjien, Ida:se jallh jeatja eejtegasse, dle daam öörnebe. Buerie båeteme dellie tryjjes jïh lustes Gadtsegarhki tjoejkeme-tjåanghkose.

Nyheter:Søknadsfrist nybegynnerkurs, utstilling på Fjällmuseet, eldretreff, informasjonsmøte om barnehageavdeling.

Tirsdag og onsdag arrangerte Fylkesmannen i Nordland sørsamisk opplæringskonferanse i Trondheim. Det er ti år siden den første skolekonferansen og det var derfor jubileumskonferanse i år. Det var i den anledning lagt opp til et ekstra spennende innhold denne konferansen, hvor mange lærere, barnehagearbeider og andre som jobber med samisk språk deltok. Mandag kveld hadde Åarjelsaemien Teatere sin forestilling Ulven Ylva, og tirsdag morgen ble konferansen offisielt åpnet med joik fra Marja Helena Mortensson.

Jubileumskonferansen besto av mange ulike foredrag om blant annet språkbad, kunnskapsheving i

barnehage, lærernettverk, pedagogisk dokumentasjon og Tråante 2017. Det var en innholdsrik og spennende konferanse som løftet mange viktige temaer innenfor samisk opplæring.

Gadtsegarhkh:

Kommende tirsdag har Gadtsegarhkh sin mars-samling. Vi treffes da på parkeringen ved Småsetran på Røros klokka tre. Derifra går vi sammen på ski til en gapahuk som ligger ved skisporet noen kilometer fra parkeringa, hvor vi tenner bål og griller. Vi leker og har det morsomt før vi renner ned til bilene igjen og reiser hjem. Alle som ønsker å delta på denne samlingen er hjertelig velkommen, og det er også trivelig om besteforeldre eller annen familie blir med oss. Barna må ha med seg ski og varme klær. På Gadtsegarhkh sin Facebook-side kan dere lese mer om denne samlingen. Og hvis noen som hører dette ikke er medlem i den siden, og kunne tenke seg å være det, så er det bare å ta kontakt med meg, Ida eller en annen forelder, så ordner vi det. Velkommen til en trivelig og morsom ski-samling med Gadtsegarhkh!