LO-advokatene

LO-advokatenes Facebook-gruppe har hele tiden oppdatert informasjon om aktuelle rettslige spørsmål ifb med Corona viruset, som permittering, trygd- og arbeidsrett, personvern mv. For å avlaste forbundene er det nå i en viss utstrekning også åpnet for at medlemmene kan stille spørsmål som LO-advokatene vil besvare - så langt de har kapasitet. Bli med i LO-advokatenes FB-gruppe.

Vedtak nr. 1: Full permitteringslønn i 20 dager

Permitteringslønn er utbetaling etter at permitteringen er iverksatt, og må ikke forveksles med arbeidsgivers plikt til å utbetale lønn i tiden fra varsel om permittering frem til permitteringen iverksettes.

Arbeidstakerne får utvidet perioden med permitteringslønn fra 15 til 20 dager. Permitteringslønnen er lik sykepengegrunnlaget, og sikrer full lønn for alle som tjener mindre enn 600 000 (6G).

Arbeidsgiverne får redusert sin periode fra 15 til 2 dager.

Det er arbeidsgiver som utbetaler de 2 første dagene. Det legges ikke opp til at arbeidsgiver skal forskuttere permitteringslønnen for staten. Vedtaket forutsetter imidlertid at NAV må få på plass en teknisk løsning.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 2: Høyere dagpenger og redusert inntektsgrense

Hvis permitteringen varer over 20 dager må arbeidstaker søke dagpenger. Dagpenger utgjør i dag ca 60 % av inntekten. Inntektsbortfallet rammer de lavtlønnede ekstra hardt. Det er derfor veldig positivt at Stortinget har vedtatt at de med inntekt under 300 000 (3G) skal sikres minimum 80 % av dagpengegrunnlaget.

For inntekt mellom 300 000 - 600 000 skal dagpengene minimum tilsvare 62,4 % av dagpengegrunnlaget.

For å beregne dagpengegrunnlaget til arbeidstaker med inntekt over 300 000, må du først ta 80 % av 300 000, og deretter 62,4 % av inntekten som overstiger 300 000.

Vi har beregnet forskjellen fra dagens regler til å utgjøre ca kr 200 pr dag for de som har inntekt på minst 300 000. Her må vi ta forbehold for at vi har tolket forslaget riktig. Utregningen kan nok gjøres på flere måter. Dagpenger pr dag er beregnet ved å dele på 52 uker og deretter 5 dager.

Noen eksempler:

Dagpengegrunnlaget Minium dagpenger pr år Dagpenger pr dag

200 000 160 000 615

300 000 240 000 923

400 000 302 400 1163

500 000 364 800 1403

599 148 (6G) 426 668 1641

Ingen ventedager og redusert inntektskrav

Vi forstår videre vedtaket slik at dagens regel om tre ventedager oppheves. Det betyr at etter 20 dager med permitteringslønn, så går man direkte over på utbetaling av dagpenger.

Videre er kravet om minimumsinntekt redusert til 74 894 (0,75G).

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 3: Permitterte lærlinger sikres inntekt

Vi har fått mange spørsmål om hva som skjer med lærlinger når de permitteres. Dagens vedtak sikrer lærlinger som mister lærlingplassen en inntekt tilsvarende niåvet med lærlingelønnen.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 4: Arbeidsgiverperioden for sykepenger reduseres

Arbeidsgiverperioden ved sykmelding er i dag på 16 dager. Dette betyr store utbetalinger for arbeidsgiver. Dagens vedtak om å redusere arbeidsgiverperioden for sykepenger kyttet til korona-pandemien innebærer en vesentlig lettelse for arbeidsgiverne.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 5: Sykepenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har vesentlig dårligere rettigheter enn arbeidstakere. Stortinget har vedtatt å gi selvstendige næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 4. Se også vedtak 8 om omsorgspenger, og vedtak 9 om inntektsbortfall.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 4 (NB! her ble det endret fra 3 dager), av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 6: Dobling av dager med omsorgspenger

Dagens ordning med 10 dager med omsorgspenger for hver av foreldrene når barnet er under 12 år vil for mange ikke være tilstrekkelig. Det er derfor svært positivt at dagens ordning dobles til 20 dager. Enslige forsørgere som i dag allerede har 20 dager, vil få 40 dager.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 7: Reduksjon arbeidsgiverperiode for omsorgspenger

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 8: Omsorgspenger for selvstendige næringsdrivende og frilansere

Vedtaket må sees i sammenheng med vedtak 5 om sykepenger og 9 om inntektsbortfall.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen innføre en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 9: Kompensasjon for inntektsbortfall for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Stortinget har vedtatt at også selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få kompensert sitt inntektsbortfall. Kompensasjonsgraden settes til 80 %, dvs noe høyere enn dagpenger. Men kompensasjonen gjelder først fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Inntektstaket er 6G som for arbeidstakere.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 10: Regjeringen bes om å komme med nye forslag for dem som er særskilt rammet

Dagens krisepakke er torlig ikke den siste. Stortinget har også bedt om at regjeringen kommer med ytterligere forslag.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.

Vedtak nr. 11: Utsatt innbetaling av forskuddsskatt

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen: - Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. - Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. - Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.

Vedtak nr. 12: Initiativ for å sikre kritisk infrastruktur

Vedtaket:

Stortinget vil utover dette be regjeringen: - Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart. - Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. - Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Vedtak nr. 13: Stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero

For den som mottar sosiale ytelser og har et aktivitetskrav kan det være vanskelig å oppfylle dette kravet. Stortinget ber om at aktivitetskravet stilles i bero inntil videre.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen stille aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

Vedtak nr. 14: Forlenget periode for arbeidsavklaringspenger

De som går på arbeidsavklaringspenger kan også få problemer med å gjennomføre avklaring. Arbeidsavklaringspenger ytes som hovedregel bare for 3 år. Stortinget har vedtatt at kvoten på 3 år ikke avkortes ved manglende avklaring som følge av denne krisen.

Vedtaket:

Stortinget ber regjeringen sørge for at tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt Nav får på plass en teknisk løsning.

Vedtak nr. 15: Arbeidsgiverperioden ved permittering er redusert til 2 dager

Det er viktig å merke seg at arbeidsgiverperioden etter lov om lønnsplikt under permittering ikke regulerer lengden på varslingsfristen.

Vedtaket:

I I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering skal ny § 3 b lyde:

§ 3 b Særlige bestemmelser om tiden for lønnsplikt under permittering i en midlertidig periode

I en midlertidig periode er arbeidsgiverperiode I to dager. Med virkning for permitteringer som løper i samme periode, kan departementet gi forskrift om forhold som nevnt i § 3 første ledd, og om nødvendig gjøre unntak fra loven.

II Loven trer i kraft straks. Departementet kan gi nærmere bestemmelser om at og eventuelt hvordan endringene kan gjøres gjeldende for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, i forskrift.

Her er vår kommentar skrevet tidligere i dag:

Bedre sosial profil

Krisepakken presentert på Stortinget i dag har en vesentlig bedre sosial profil enn regjeringens forslag, og innebærer at arbeidstakerne får bedre rettigheter enn dagens regler. Det er veldig positivt at perioden for såkalt permitteringslønn utvides fra 15 til 20 dager. Det betyr at arbeidstakere med inntekt under 600 000 får full lønn i 20 dager etter at permitteringen iverksettes.

Krisepakken endrer ikke varslingsreglene i Hovedavtalen

Arbeidsgiver kan ikke beslutte å permittere arbeidstakere på dagen. Før permittering kan iverksettes må:

arbeidsgiver konferere med tillitsvalgte, og det skal settes opp protokoll fra møtet med tillitsvalgte

varsle de ansatte om permitteringen

Varselsfristen i Hovedavtalen § 7-3 nr. 1 og nr. 2 løper først etter at konferansen er holdt.

Hvis bedriften permitterer uten å overholde varselfristen skal arbeidstakerne betales vanlig fortjeneste til fristens utløp.

Varselsfristen er som hovedregel på 14 dager, og kun unntaksvis på 2 dager. Endringene i krisepakken gjelder ikke disse fristene. Arbeidsgiver har i alle tilfelle lønnsplikt frem til utløpet av varslingsfristen.

Permitteringslønnen økt fra 15 til 20 dager

Krisepakken betyr at arbeidsgiver må betale lønn de første 2 dagene etter at permitteringen er iverksatt. Deretter betaler staten permitteringslønn i 18 dager.

Permitteringslønn er lik sykepengegrunnlaget. Det betyr at alle som tjener mindre enn 600 000 får full lønn i 20 dager.

Hvis permitteringen varer mer enn 20 dager, har arbeidstaker krav på dagpenger. Dagpenger utgjør ca 60 % av lønnen.

Dagens regler er at man får dagpenger først etter 3 ventedager. Det er uklart om denne regelen blir endret.

Økt støtte til lavtlønte og deltidsansatte

Det er også et skritt i riktig retning at størrelsen på dagpenger blir justert opp for alle som tjener mindre enn 300 000 til ca 80 %. Det er fortsatt uklart hva dette betyr. Det betyr trolig ikke at alle får 80 % av de første 300 000. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi har fått lest forslaget.

Videre er det positivt at inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres til 75 000. Det betyr at flere deltidsansatte vil ha rett til dagpenger.

Økning i antall dager med omsorgspenger

Antall dager med omsorgspenger skal økes til 20 for hver av foreldrene. Dette har også vært viktig for LO. Ved at skolene og barnehagene minst er stengt i 14 dager, er det mange som ville ha brukt opp omsorgsdagene, og blitt tvunget til å ta fri uten lønn. Det er viktig at foreldrene også kan være hjemme sammen med syke barn etter at restriksjonene blir opphevet.

Konklusjonen er at krisepakken på flere punkter møter arbeidstakernes behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. Om dette er tilstrekkelig vil selvsagt også avhenge av hvor langvarig denne unntakssituasjonen vil vare.