Spørsmål fra Bjørn Salvesen

Trafikksikkerhetsutvalgene i både Røros og Holtålen kommune har denne vinteren engasjert seg sterkt i vintervedlikeholdet på FV-30 mellom Støren og Røros. Med god grunn da nyhetsbildet denne vinteren har vært preget av utforkjøringer av personbiler og tungtransport på tvers i bratte partier grunnet svært glatte og krevende kjøreforhold.

Dype isete spor på deler av strekningen gjør det i tillegg krevende å håndtere møtende trafikk, men is-tykkelse måles på veiens høyeste punkt, og ikke nede i sporene. Når fylkeskommunen måler friksjon, brøyting, strøing og is-tykkelse får Svevia, som er ansvarlig for vedlikeholdet, godkjent karakter.

Med andre ord, de kjøreforhold som trafikanter oppleves som farlig og krevende, er innenfor de gjeldende krav som stilles. Dette oppleves som uforståelig av innbyggerne i regionen. Undertegnede er selvfølgelig innforstått med både det store etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveinettet, samt den generelt stramme økonomien. Men da jeg frykter at liv kan gå tapt hvis strakstiltak ikke iverksettes, ønskes svar på følgende:

Spørsmål om vedlikehold:

Er det i de krav som stilles til vintervedlikehold tatt høyde for de nye klimatiske forhold som innebærer vekslende temperaturer fra pluss til minus gjennom hele vinteren? For hvilke periode er nåværende vedlikeholdskontrakt med Svevia gjeldende, og kan krav justeres i kontraktsperioden hvis vedlikeholdet oppleves som mangelfullt? De sporete strekningene skyldes manglende asfaltering fra fylkeskommunens side og kan ikke lastes vedlikeholds ansvarlig, hvilke strakstiltak vil bli satt i verk i 2020 ang asfaltering?

I tillegg til overnevnte utfordringer er veien svingete, smal og rasfarlig på flere strekninger. Dette løses ikke av ordinært vedlikehold, det er derfor over flere år jobbet med et bompengeprosjekt i fylkeskommunen som skal bygge om de mest kritiske 3-4 mil av den 11 mil lange strekningen. En skisse av dette prosjektet ble i 2019 lagt fram for kommunestyrene i Røros, Holtålen og Midtre Gauldal, alle kommunene var da positive til videre framdrift.

Spørsmål om framtidig utbedring:

I hvilken fase er dette prosjektet nå? Hva er estimert anleggsstart? Hvilke politiske prosesser i de tre nevnte kommunene må til for at prosjektet settes i gang? Er det mulig å tenke seg dette prosjektet uten bompengefinansiering?

Tore O. Sandvik

Fylkesordførerens svar

Fylkesordførerens takker representanten for spørsmålene. Fylkesordføreren har vært i kontakt med fylkesrådmannen for å svare ut spørsmålene.

Når det gjelder spørsmål om nye klimatiske forhold så er det i driftskontraktene tatt høyde for alle typer vær. Kontraktene opererer med krav til godkjente føreforhold og krav til tiltak under værhendelser. Godkjent føreforhold definerer det føreforholdet som skal oppnås og opprettholdes i de stabile periodene mellom værhendelsene og som skal tilstrebes under værhendelser. Under værhendelse, snøvær eller forhold som gjør at det blir glattere enn friksjonskravet satt i kontrakten, aksepteres avvik fra godkjent føreforhold. Det skal være kontinuerlig innsats med ressurser og utførelse i henhold til krav til innsats ved værhendelser. Innsatsen skal pågå til normalkravene er gjenoppnådd etter værhendelsene.

Når det gjelder vedlikeholdskontrakt med Svevia så er den gjeldende fra 01.09.2013 til 31.08.2020. Krav til vinterstandard er satt ut fra trafikkmengde, andel tungtrafikk og sammenhengende standard for transportruter.

Fv. 30 er satt i vinterdriftsklasse DkD med friksjonskrav ved godkjent føreforhold på 0,25 og krav til syklustid på tre og fire timer for henholdsvis brøyting og strøing. Krav satt i en kontrakt kan justeres i kontraktsperioden. Kontrakten har regler for hvordan endringer i kontraktsperioden skal godtgjøres. Økte standardkrav medfører økte kostnader. Erfaringene med nåværende entreprenør har stort sett vært gode, de har levert i forhold til krav, men utfordringene har vært store. Det er slik spørsmålsstiller påpeker, stor sammenheng mellom dekkekvalitet og vinterdrift.

Dype spor i asfalten medfører svært krevende vintervedlikehold. Legger det seg is i sporene er det kun salt som kan fjerne dette. På Fv 30 er det pr. i dag ikke åpnet for å bruke salt i store mengder, det er kun ved hyppige temperaturskifter og når det er avtalt med byggherre. Med de værforhold som har vært denne vinteren har dette vært svært krevende.

I sommersesongen er det planlagt heving av dekkestandard på Fv 30 gjennom årets asfaltprogram, hvor de mest utsatte strekningene vil bli asfaltert. I henhold til fylkesrådmannen er følgende strekninger foreslått asfaltert i 2020: Fv30 Singsås-Hindbjørga hp04 km 4199-5400. Lengde 1201 m. Fv30 Hessdalen-Novola camping hp08 km 5759 – hp09 km 1945. Lengde 4801 m. Fv30 Øra-Gjøsvika hp13 km 849-1965. Lengde 1115 m. Fv 31 Sjøbakken-Øra hp50 km 0000-1545, lengde 1545 m legges også i samme område.

I forhold til framtidig utbedring så vil reguleringsplanleggingen starte i løpet av året med estimert anleggsstart tidligst i 2023/24. Kommunene Røros, Holtålen og Midtre Gauldal har alle gjort prinsippvedtak om utredning av bompengefinansierte tiltakspakker. De skal også vedta reguleringsplanene, samt gjøre lokalpolitiske vedtak av at det skal sendes bompengesøknad til departementet.

Uten en bompengepakke vil det kun bli mindre utbedringstiltak, og de må prioriteres på linje med tiltak på alle øvrige fylkesveger i Trøndelag.