Her er nominasjonskomiteen i Trøndelag venstre sitt forslag til liste foran fylkestingsvalget 2019. Nominasjonsmøtet er 24. november i Trondheim.

Tove Eivindsen, Trondheim, innstilt på førsteplass

Er fylkestingsrepresentant i Trøndelag fylkesting og nestleder i hovedutvalg for næring. Fylkestingsrepresentant i Sør-Trøndelag fylkesting fra 2015 og var leder i kontrollutvalget. Er i dag første vara for Sør-Trøndelag Venstre til Stortinget. Organisatorisk nestleder i Sør-Trøndelag Venstre fra 2013 til 2016. Jobber som kommunikasjonsleder ved NTNU Vitenskapsmuseet. Tidligere fylkesplanlegger i Møre og Romsdal fylke, og kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. Sitter i representantskapet for Kreftforeningen som representant for de frivillige i Midt. Er turleder i Trondhjems turistforening og tidligere styremedlem i blant annet Wikimedia Norge, Norsk kommunikasjonsforening, Foreningen Korsvikaspillet og Ny Musikk. Har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse. «Mine hjertesaker er reint hav og muligheter for den enkelte. Marin forsøpling er en enorm utfordring både lokalt og globalt, og jeg er stolt over at Venstre har løftet dette på den nasjonale agendaen – og at regjeringens innsats blir lagt merke til lokalt. Klassisk naturvern står mitt hjerte nært, og ingen steder henter jeg mer energi enn ute på tur. Jeg er medlem i Venstre fordi jeg tror på enkeltmennesket, fordi jeg tror at vi alle er utstyrt med ulike muligheter. Rigide systemer sperrer for de mulighetene. Derfor tror jeg på at politikk må ha folk i sentrum, ikke systemer. Det betyr at vi må tenke nytt blant annet rundt skole og helse i Norge. Jeg tror på arbeidsskaperne, de som skaper arbeidsplasser i hele landet. Derfor heier jeg på bedriftsetablerere og – drivere. Verdiene de skaper, er verdier som kommer oss alle til gode.»

Anne Cecilie Holm, Namsos, innstilt på andreplass

Er første vara til Stortinget for Nord-Trøndelag Venstre fra 2017. Sitter i kommunestyret i Namsos fra 2015, og vararepresentant til formannskapet. Satt i kommunestyret fra 1987 til 1995, av dette et år i formannskapet. Medlem i skolestyret og helse og sosialutvalget også i perioden fra 2002 til 2015. I perioden fra 1987 vært styremedlem og leder i Namsos Venstre. Blåste i 2013 liv i Nord-Trøndelag Venstrekvinnelag, som nå er blitt til Trøndelag Venstrekvinnelag. Leder nyetablerte Namdalen Venstrekvinnelag. Satt i styret i Nord-Trøndelag Venstre og Trøndelag Venstre frem til september i år som representant for Venstrekvinnelaget. Har master fra Norges landbrukshøgskole, nå NMBU.  Økonomisk administrativ videreutdanning fra BI og pedagogisk utdanning ved Universitet i Oslo. «Mine hjertesaker er skole- og utdanning. Jeg har vært lærer i skolen fra første klasse til videregående og teknisk fagskole. Skolen bør bli bedre i å utjevne forskjeller. Jeg er opptatt av et næringsliv som kan skape nye arbeidsplasser og styrke distriktene. Jeg er mangeårig konsulent for småskala mat- og reiselivsbedrifter og opptatt av vilkårene til de små og mellomstore bedriftene. Jeg ønsker å styrke kommunikasjon i distriktene med bedre veier og bedre kollektivtilbud. Så har jeg et brennende hjerte for frivilligheten og Sykehuset Namsos. Jeg bruker også mye tid på frivillig arbeid på Bangsund, Humanetisk forbund og boksirkler.»

Torgeir Anda, Malvik, innstilt på tredjeplass

Er leder i Trøndelag Venstre. Sitter i formannskap og kommunestyret i Malvik fra 2015. Er andre varamedlem til Stortinget for Sør-Trøndelag. Er direktevalg til landsstyret i Venstre, vararepresentant til sentralstyret og medlem av programkomiteen for prinsipprogrammet. Er rådgiver for bystyregruppa i Trondheim og fylkestingsgruppa til Venstre. Har i noen år drevet sitt eget selskap Anda kommunikasjon as. Var i 79/80 leder av Unge Venstre nasjonalt. Utdannet på NTNU i historie, geografi og sosiologi og bedriftsøkonomi fra BI. Jobbet som journalist i «Sør-Trøndelag», Nidaros og Dagens Næringsliv. «Mine hjertesaker er å få et effektivt kollektivtilbud i hele Trøndelag. Ikke minst viktig å få på plass et jernbanetilbud med kvarters avganger fra Trondheim til Værnes, og halvtimes avganger på hele Trønderbanen med tog som går mye raskere enn i dag. Det er viktig for å binde Trøndelag sammen og det er god klima- og miljøpolitikk. Jeg ivrer for at hele Trøndelag skal dra nytte av det unike teknologimiljøet rundt NTNU og Sintef. Dette må også formidles gjennom et opplevelsessenter med vekt på teknologi. Jeg brenner også for å bedre tilbudet til de som trenger det mest, som funksjonshemmede, utviklingshemmede og de som sliter med rus og psykiatri.»

Knut Øye Brandsås, Inderøy, innstilt på fjerdeplass

Er i dag andre var til Stortinget for Nord-Trøndelag Venstre. Sitter i kommunestyret på Inderøy, og er vara til formannskapet. Har vært sentralstyremedlem i Unge Venstre, valgkamprådgiver og sekretær for Venstre i Trøndelag. Er i dag første nestleder i Trøndelag Unge Venstre. Studerer til bachelor på NTNU i politisk økonomi. Har studie i «Kommunen som politisk arena» fra Nord Universitet og ettårsstudie på Nansenskolen i politikk, filosofi og litteratur. Vært drivkraft i Inderøyfest og «e@internettkafé». «Mine hjertesaker er klimasaken og sosial rettferdighet. Hver dag får vi påminnelser på hvor nærme vi er å ødelegge kloden vi og våre barn skal leve på. Det er på tide å gjøre noe, og Trøndelag er et stort fylke som kan gjøre en stor forskjell. Samtidig må vi ta vare på de svakeste – de som ikke snakker høyest, som flyktninger, rusmisbrukere og fattige. Et samfunns suksess må måles etter hvor godt vi behandler disse menneskene, og det brenner jeg virkelig for. Det samme engasjementet har jeg for Amnesty.»