De aller fleste kommer styrket hjem, med positive erfaringer og en unik kompetanse. Men tjenesten kan også føre til fysiske og psykiske skader. Her må samfunnet bidra med støtte og ivaretakelse.

– Veteranarbeidet de seneste ti årene har gitt gode resultater. Likevel er det fortsatt behov for oppmerksomhet om anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Ny stortingsmelding

Regjeringen har nå igangsatt arbeidet med en ny stortingsmelding om veteranarbeidet. Det er ti år siden den første stortingsmeldingen, «Fra vernepliktig til veteran», ble lagt frem i Stortinget. Meldingen ble fulgt opp med handlingsplanen «I tjeneste for Norge» i 2011, og oppfølgingsplanen med samme navn i 2014.

Veteranorganisasjonene ble i et møte med forsvarsministeren i dag informert om at regjeringen nå vil lage en ny stortingsmelding om veteranarbeidet. Foto: Ylva Seiff Berge/ Forsvarets forum

– Oppfølgingen av personell etter endt tjeneste i internasjonale operasjoner og deres familier er et bredt samfunnsansvar som berører flere sektorer og departementer. Det er et ansvar regjeringen tar på største alvor. Nå vil vi gjøre opp status og peke ut veien videre for arbeidet på veteranfeltet, sier forsvarsministeren. Sju departement samarbeider tett for å sikre god oppfølging av personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner.

Rapport innen utgangen av året

– Det tverrsektorielle samarbeidet har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag. Forsvaret og veteranorganisasjonene har ytet avgjørende bidrag. Fylkesmannen har fått en rolle i oppfølgingen og stadig flere kommuner har egne veteranplaner, fortsetter Bakke-Jensen. Forsvarsdepartementet har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere om eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordninger fungerer etter intensjonen. Arbeidsgruppa vil også se på hvilken innretning en klageordning for saker etter forsvarsloven bør ha, og praksis knyttet til foreldelse av krav fra veteraner. Rapporten skal være ferdig i løpet av 2019.