Gro Mari Engen Hanem, Selbu SV

Den 1. mai i år erklærte Storbritannia at verden er inne i en klimakrise. Det skjedde etter at myndighetene i Wales og Skottland og lokale myndigheter hadde gjort det samme. Dette har nå blitt en stor internasjonal kampanje, etter at det starta i små byer og kommuner. Trøndelag fylkeskommune erklærte klimakrise på fylkestingsmøtet 13. juni. Det er i nærmiljøer vi tydeligst ser konsekvensene av klimaendringene. Derfor krever dette handlekraft også på lokalt plan. Det er godt dokumentert at klimaendringene har omfattende konsekvenser for økosystemer, økonomi, folkehelse og velferd. Samtidig forteller FNs naturpanel at 1 av 8 arter på jorda står i fare for å bli utrydda. Det er derfor behov for en helt ekstraordinær innsats over de neste årene for å komme oss ut av den situasjonen vi er i nå. Vi kommer ikke unna at de vanene vi har i dag som negativt påvirker klima og miljø har vært opparbeida over lang tid, og vi må forvente at det tar noe tid å snu det hele. For å klare å omstille oss må derfor hele samfunnet arbeide systematisk, og på flere områder samtidig. SV vil på grunnlag av dette fremme forslag om at Selbu kommune erkjenner at klimakrisen og naturødeleggelsene krever en ekstraordinær og planlagt innsats på lokalt nivå.

Spørsmål til ordfører: Er ordfører enig i at Selbu kommune har et ansvar for å arbeide planmessig og målretta for å hindre ytterligere klimaendringer og tap av biomangfold?

Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret erkjenner at klimakrisen krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å bremse den alvorlige utviklinga. Selbu kommune har et lokalt ansvar for å verne om naturen og hindre ytterligere klimaendringer. Kommunen må jobbe målretta for å hindre tap av artsmangfold, og ta vare på skog og vassdrag. 2. Arbeidet med ny klima - og energiplan må komme i gang i løpet av 2019. Planen må inneholde konkrete tiltak og målsettinger for klimaet og bevaring av artsmangfold og natur i kommunen.