Formannskapet i Røros vedtok torsdag enstemmig å opprette en samisk barnehageavdeling med sørsamisk som førstepråk i Røros fra høsten.  Barnehageavdelingen lokaliseres til Ysterhagaen barnehage.

I vedtaket heter det at økonomiske merkostnader ved oppstart på nærmere en halv million kroner forutsettes dekkes gjennom ekstern finansiering fra Sametinget og Fylkesmannen.

Røros kommune fortsetter prosessen med å tilsette tilstrekkelig faglig kvalifisert personell til denne avdelingen.

I oktober i fjor mottok kommunen søknad om driftsstøtte til etablering av egen samisk barnehage. Initiativtakere for søknaden var en samisk foreldregruppe på Røros og Aajege. Begrunnelsen for etableringen var en økende interesse for samisk barnehageavdeling i det sørsamiske foreldremiljøet.

Administrasjonen oppnevnte en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å jobbe videre med utredningen. Denne gruppa har bestått av representanter fra samisk foreldrenettverk (Hilde Gaebpie Danielsen), Aajege (Aino Danielsen og Thomas Ole Andersen), tillitsvalgte i Røros kommune (Marit M. Mikkelsen og Frode Strickert) og Røros kommune (Eva Brynhildsvold, Inge Aas og Reidun Joten).

Ved hovedopptaket til nytt barnehageår (2016/17) med søknadsfrist 1. mars, har kommunen mottatt søknad for 9 samiske barn med ønske om tilbud i den nye avdelingen. 1 av disse ønsker deler av barnehagetilbudet, resten hele tilbudet. Av søkerne er det 8 barn som er under 3 år, og som teller to plasser hver (2 ekvivalenter) ut 2016. Med så mange barn under tre år er det grunnlag for å etablere en egen samisk avdeling for flere år framover.

Barnehagen vil få omlag tre ansatte.