- Både utdatert og komplisert, det er beskrivelsen Selbu Arbeiderparti gir dagens regelverk for motorferdsel i utmark, spesielt etter at det er åpnet for rekreasjonsløyper i utmark.

- Regelverket tillater ikke hytteeiere som har brøytet veg nærmere enn 2,5 kilometer fra sin egen hytte, å bruke egen snøscooter, mens en rekreasjonsløype kan legges i umiddelbar nærhet, dette uten at en kan benytte snøscooter den siste biten frem til hytta.

- Regelverket rundt nyttekjøring medfører også en voldsom saksbehandlingsmengde for de kommunene dette angår.

Selbu AP foreslår:

1. Det blir gitt åpning for nyttekjøring til hytter og fritidseiendommer uansett avstand fra parkeringsplass / brøytet veg. Kjøringen begrenses til en gitt trasé, og kjøring utenfor denne traseen er ikke tillatt.

2. Der det er mulig, skal ubrøytet sommervei benyttes som fartsåre inn til hytta. Dersom det er rekreasjonsløyper på deler av traseen inn til hytta skal denne også benyttes

3. All ferdsel som omtalt ovenfor betinger grunneiers tillatelse.

4. Hver enkelt kommune gis myndighet til eventuelle innskrenkinger i lovverket i hele eller deler av egen kommune.