I 2020 ble det for tolvte året på rad gjennomført en landsomfattende innsamling av skit og hår fra brunbjørn for DNA-analyse i Norge. Resultatene presenteres i en rapport som NIBIO Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata.

150 unike DNA-profiler

Til sammen ble det i fjor samlet inn og DNA-analysert 1351 prøver som ble antatt å være fra brunbjørn. Av disse prøvene gav 899 positivt utslag for brunbjørn DNA, og 708 resulterte i en godkjent DNA-profil.

– Det ble i DNA-prøvene fra i fjor til sammen påvist 150 ulike brunbjørner i Norge, hvorav 65 var hunnbjørner og 85 var hannbjørner. Dette er en økning på to individer (1,4 prosent) sammenlignet med året før, og er det høyeste antall brunbjørner som er påvist i Norge siden 2011, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata. I disse tallene inngår også døde individer i 2020.

Rekordmange hunnbjørner

65 er også det høyeste antall hunnbjørner påvist i Norge siden 2009. Flere hunnbjørner er positivt for utviklingen av bestanden. Antallet påviste hunnbjørner økte med åtte individer, mens det ble påvist seks færre hannbjørner sammenliknet med i 2019.

8,5 bjørnekull

Ut fra antall hunnbjørner som er påvist beregnes det hvor mange kull med bjørnunger som fødes inn i bestanden. Det anslås at det var 8,5 bjørnekull (95% konfidensintervall: 3,8-13,7) i fjor, som er en økning på 1,5 kull sammenliknet med estimatet for 2019.

– Estimatet over antall kull som årlig fødes i Norge har ligget relativt stabilt på rundt seks i perioden 2009-2016, men har økt de fire siste årene. Fjorårets estimat på åtte og et halvt kull er det høyeste siden overvåkingen startet i 2009, og vi ser at både rovviltregion 5 (gamle Hedmark) og 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal) nå er på det regionale bestandsmålet, forklarer Kindberg.

Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 13 årlige bjørnekull i Norge, og på landsbasis er bestanden fortsatt under dette målet.

75 prosent var kjent fra før

Som tidligere år er forekomsten av brunbjørn i Norge hovedsakelig konsentrert til grenseområdene mot Sverige, Finland og Russland. Flest bjørner ble det registrert i Troms og Finnmark (66), deretter Innlandet (52) og Trøndelag (29).

Av de 150 brunbjørnene som ble registrert i Norge i fjor, var 105 påvist i landet tidligere i perioden fra 2009 til 2019. Inkluderes tidligere registrerte individer fra Sverige, Finland og Russland, var til sammen 112 av bjørnene kjent fra før.

– Det gir en gjenfunnsprosent på 75 som er en økning fra 2019. De bjørnene som ikke er kjent fra før er enten unger født inn i bestanden, innvandret fra våre naboland eller ikke fanget opp i innsamlinger tidligere år, forteller Snorre Hagen, leder hos NIBIO Svanhovd som gjennomfører DNA-analysene.