Trøndelagsdelen av fylkesvei 30 går fra Støren i Midtre Gauldal kommune til fylkesgrensa til Innlandet i Røros kommune. Strekningen er på 112 kilometer og i tillegg til de nevnte kommuner, går veien også gjennom Holtålen.

Deler av veien er smal og svært utsatt for ras, og prosjektet «Rute 30» ble startet som et lokalt initiativ for flere år siden med det mål å få utbedret veien. Men så langt er ingen store grep blitt igangsatt.

I stedet gikk de tre involverte kommunene, sammen med fylkeskommunen, inn med midler til et forprosjekt som har som mandat å utrede ulike utbedringsalternativer.

Svølgja

Et av punktene på veien som mange vil utbedre, er Svølgja, der det til stadighet går større og mindre steinras.

I løpet av våren 2021 har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet et forprosjekt for valg av løsning for framtidig fylkesvei 30 gjennom Svølgja.

Forprosjektet har jobbet med 3 alternativer som mulige løsninger:

• Alt. 2: tunnel på østsiden av Gaula, 3,1 km (hvorav 2,4 km tunnel), antatt kostnad: 570 mill. kr.

• Alt. 9: veg på vestsiden av Gaula, 8,9 km (hvorav 1,2 km tunnel), antatt kostnad: 865 mill. kr.

• Alt. 10: tunnel på østsiden av Gaula, 4,5 km (hvorav 4 km tunnel), antatt kostnad: 850 mill. kr.

2 eller 10

Tirsdag denne uken var det møte i fylkeskommunen der det ble vedtatt å gå for alternativ 2.

– Bygging av alternativ 2 nå, gir muligheten til å bygge en ny tunnel lenger sør i framtiden, heter det i saksutredningen.

I utredningen heter det videre at alternativ 10 i forprosjektet blir beskrevet som mer fremtidsrettet enn alternativ 2 siden den utbedrer en lengre strekning med krevende forhold, blant annet dagens tunnel, rasfare, flomfare og dårlig kurvatur.

Basert på vedtaket til styringsgruppa ble det vurdert av faggruppa i Trøndelag fylkeskommune om alternativ 2 i framtiden lar seg utbygge til fullgod løsning på hele strekningen for å oppnå samme standard som alt. 10.

Med dette som grunn ble det vedtatt å anbefale regulering og bygging av alternativ 2 på nåværende tidspunkt.

– Alternativet løser rasproblematikken ved Svølgja på en god måte og gir muligheter for framtidig utbygging i sørlig retning. Det er også mer i samsvar med avsatt kostnadsramme.

Prioriterte tiltak i prosjektet.

Møte med Holtålen

Trøndelag fylkeskommune gjennomførte et dialogmøte med Holtålen kommune i august. Forprosjektet ble presentert og oppstart av reguleringsplan diskutert.

Her ble også forslaget om regulering og bygging av alternativ 2 med mulighet for framtidig utvidelse, lagt frem.

Forslaget ble støttet av Holtålen kommune. For å få framdrift i prosjektet ble det uttrykt ønske fra kommunen sin side med regulering av bare et alternativ.

Rannveig Skansen er rådgiver ved seksjon strategi og utvikling vei i Trøndelag Fylkeskommune. Hun sier til Nea Radio at oppstart av reguleringsplan for alternativ 2 nå er neste milepæl i prosjektet.

Hør intervju her: