Det jobbes med et prosjekt for Nasjonalparkforvalteren i Forolhogna om kartlegging av seterbebyggelsen innafor nasjonalparken blant annet med tanke på en forvaltningsplan for denne bebyggelsen.

Derfor ønskes det en oversikt over hvor mange det er som setrer med ku og geit innafor Laqndskapsverneområde Øyongen i 2014, gjerne også noen år før, for å se tendensen.

Anslag på antall beitedyr som sau og storfe ønskes også kartlagt i tillegg  til antall registrerte setrer det er innafor det aktuelle området.

Holtålen kommune bes nå skaffe oversikt over dette.