– Selbu kommune stiller seg positiv til at søkeren, Clemens kraft, får gjennomføre en utredning. Vel og merke dersom NVE godkjenner dette, sier ordfører i Selbu, Ole Morten Balstad, etter planutvalgmøtet tirsdag.

– NVE har siste ord

Balstad mener en utredning av kraftutbygging i Garbergelva vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag før endelig avgjørelse om utbygging fattes.

Forespørselen kommer i utgangspunktet fra Clemens kraft, som har bedt kommunen behandle hvorvidt de ønsker at kraftselskapet skal få gjennomføre en utredning. Det er NVE som til syvende og sist skal avgjøre dette.

– Det er NVE som har det siste ordet både når det gjelder å åpne for en utredning og konsesjonsbehandling, og i siste fase om søknaden kommer til en endelig godkjenning, fortsetter Balstad.

Følgende forslag ble vedtatt i tirsdagens planutvalg:

«Det faste utvalget i plansaker vedtar å tilrå at Clemens kraft AS søker NVE om kraftutbygging i Garbergselva.

Infrastruktur som muliggjør uttak av energiproduksjontil næringsutvikling lokalt vektlegges i utredningen.

Vikår for tilrådningen er at en naturmangfoldvurdering vurdert sammen med avbøtende tiltak skal vise at det ikke gir for store negative konsekvenser for elva.»

Kommunedirektørens innstillingen ble nedstemt, og forslaget som fikk flertall var en kombinasjon av innstillingen fra kommunedirektøren og et forslag utarbeida av Ap og Høyre.

Det var heller ikke et enstemmig planutvalg som stilte seg bak videre utredning.

SV og Senterpartiet hadde utarbeida hvert sitt forslag, som ble nedstemt. SVs Åsmund Sjøberg valgte til slutt å avstå fra å stemme da endelig avstemming skulle gjennomføres.

Han ba om at følgende skulle protokollføres:

«Det framstår som uryddig - og et avvik fra normal saksgang i vannkraftutbyggingssaker - at utbygger ønsker en tilrådning fra vertskommunen før konsesjonssøknad utformes og innsendes NVE. Det finnes knapt et dalføre med mer kraftutbygging enn i Neadalen, og en utbygging av Garbergselva framstår som svært uklokt med tanke på de varige skadene det vil påføre natur, miljø og biologisk mangfold.»

Kan påvirke videre behandling

SV lokalt får støtte fra stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken. Han har i flere år jobba for en fredning av Garbergelva, og stiller seg mildt sagt svært kritisk til at kommunen nå åpner for en utredning av utbygging.

Han reagerer også på framgangsmåten til Clemens kraft.

– Jeg har aldri opplevd at et kraftselskap ber kommunen om å komme med anbefaling til en utredning før en sak skal behandles av NVE. Dette kan oppfattes som at kommunen stiller seg positive til utbygging og kan påvirke videre behandling, mener han.

– Framgangsmåten er uhørt, og jeg er overraska over at kommunen går med på å behandle denne saken i det hele tatt.

Han mener kommunen burde avvist en slik behandling av saken. Han legger til at når likevel forespørselen fra kraftselskapet skal behandles politisk, burde det vært gjort i kommunestyret - ikke kun i formannskap og planutvalg.

Ordfører Balstad er ikke enig.

– Søknaden til Clemens er behandlet slik den skal behandles.

– En utredning vil gi bedre kunnskapsgrunnlag med tanke på en endelig avgjørelse, og jeg opptatt av å ha best mulig kunnskapsgrunnlag når det skal fattes beslutninger. Det er forøvrig ikke Lars Haltbrekken som styrer Selbu kommune, det er det 25 folkevalgte politikere i Selbu som gjør, avslutter Balstad.

Hør mer om denne saken i Nea Radios ettermiddagssending onsdag.