Det ble vinteren 2015/2016 registrert 65-68 ulver i helnorske revir eller på vandring i Norge, i tillegg til minst 25 ulver i grenserevir på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Totalt altså 90-93 ulver med helt eller delvis tilhold i landet. Dette er det mest presise antall som er mulig å gi her og nå.

- Dette er bestandsstatus for registreringsperioden vinteren 2015/2016. I etterkant er dette tallet naturlig nok endret ved fødsel og død, innvandring og utvandring. Det blir imidlertid ren spekulasjon å forsøke å anslå ny bestandsstørrelse før vi har mulighet til sporing på snø av familiegrupper, revirmarkerende par og ulver på vandring. En endelig bestandsstatus vil ikke foreligge før 1. juni til neste år, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Registreres på snø

Overvåkingen av ulv i Norge anvender metoder som sporing på snø og DNA-analyser av ekskrementer og hår til å registrere ulv. Mye av kartleggingen foregår derfor naturlig nok med snø på bakken vinterstid, og registreringsperioden er fra 1. oktober til 31. mars hvert år.

Underveis i perioden presenterer Rovdata foreløpige statusrapporter fra overvåkingen annenhver måned; i desember, februar og april. Dette er imidlertid foreløpige tall som kan endre seg og vanligvis øker etter hvert som overvåkingen går sin gang. Deretter presenterer Rovdata 1. juni en endelig bestandsoversikt for ulv i Norge og i Sverige fra sist vinter.

Resultatene fra vinteren 2015/2016 finner du her. (se nyhetssak - Markant økning i antall ulver i Norge).

Viktig med dokumenterte tall

- Vi har registrert i mediedebatten og andre steder at det er ulike tolkninger av hvordan bestandstallet fra i vinter skal forstås her og nå. Sist vinters bestandsstatus er det beste og sikreste tallet vi har, mens den kommende vinterens overvåking vil gi et oppdatert bestandstall på ulv, forklarer Kindberg.

Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Hedmark vil i tiden fremover være ute i felt og registrere ulv.

- Etter forrige vinter vil det normalt være slik at en betydelig andel av fjorårets valper har vandret ut, mange av dem til Sverige. Voksne dyr og valper har dødd av ulike årsaker. Samtidig har nye kull blitt født i Norge og i grenserevir, i tillegg til fjorårsvalper som er vandret inn til landet fra Sverige eller andre naboland. Dette vil vi i vinter få klarhet i, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

Har vokst cirka 15 prosent i snitt

Når man kobler resultatene med tidligere år gir det en god dokumentasjon på bestandsutviklingen. For Skandinavia som helhet har bestandsstørrelsen i gjennomsnitt økt med cirka 15 prosent de siste årene. Dette kan imidlertid variere betydelig mellom år og i ulike deler av bestanden.

Alle kan bidra

Publikum inviteres også til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene ved å melde fra om synsobservasjoner, spor og andre sportegn etter artene. Det kan gjøres via rapporteringssystemet Skandobs på nett eller via mobil. Du kan også ta direkte kontakt med SNO lokalt  og Høgskolen i Hedmark (Kontaktinfo Erling Maartmann: Tlf: 481 12 070)

- Alle observasjoner av ulv vil bli fulgt opp der det er hensiktsmessig, enten av SNO eller av Høgskolen i Hedmark, forklarer Kindberg.

Du finner mer informasjon om overvåkingen, metoder, bestandsstatus forrige vinter og tidligere rapporter finner du på ulvesidene på Rovdata.no

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.

Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.

Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.

Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

(Kilde: Rovdata)