Statsforvalteren i Trøndelag startet opp restaurering av Fitjan fuglefredningsområde i Selbu kommune i 2017. Verneområdet hadde etter vernetidspunktet (23.12.1983) vært utsatt for sterk gjengroing. Årsakene til dette kan nok skyldes reguleringen av Selbusjøen, da vannstanden i Fitjan varierer i takt med nedtapping av Selbusjøen. Næringstilførsel fra omliggende jordbruksarealer, samt manglende beitetrykk har nok også samlet hatt en betydning.

Viktig trekkområde for vannfugl

Verneformålet i Fitjan er å ta vare på et spesielt våtmarksområde med et rikt og interessant fugleliv, samt bevare et viktig trekkområde for vannfugl. Gjengroing er en stor trussel for verneverdiene.

I perioden 2017 - 2019 ble det hogd ned en del skog i verneområdet. Arbeidet ble gjort i samarbeid med grunneiere, Statens naturoppsyn og Selbu Fjellstyre. I 2019 ble det også satt opp en terskel i utløpet av Gorrtjønna for å stabilisere vannstanden. I tillegg ble det også i perioden 2018-2020 satt opp fugletitterbu med benker, for å kanalisere ferdsel bort fra viktige hekkeplasser.

- Stort sett spurvefugl og en håndfull vadere som var det som var igjen før restaureringen begynte, noe som er et helt annet dyreliv enn det var på vernetidspunktet, sier Carina Ulsund i klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren.

Håp om økt mengde fugler

Vinteren 2021 ble det satt i gang graving i Gorrtjønna, for å øke vannspeilet og tilrettelegge for hekkende fugl. Arbeidet er nå utført. Nå ventes det på at telen i bakken skal forsvinne, slik at jordhaugene som ligger der skal synke og bli små "hekkeøyer" for fugl. Beitedyr vil også bli satt ut når forholdene tilsier det.

- Vi håper jo at vi får en økning av fugl i området, og det ser vi allerede. Med en gang vi fjernet skogen kom det tilbake en del fugl, sier Ulsund som påpeker at det er registrering av viktige arter allerede.

- Bare i fjor ble det registrert tre par med horndykkere, hvor to par fikk unger. De tiltakene vi har gjort har gitt en stor forbedring for verneverdiene i området, sier Ulsund.