I pressemeldingen som ble sendt ut 12. mai står det følgende:

"Selbu kommune har i dag inngått opsjonsavtale med Granby Næring AS (som eies 50 % av Granby AS og 50 % av HKS Holding AS v/Knut Eidem) for følgende eiendommer i sentrum : gnr/bnr 67/77, 67/64, 68/4, 67/74 og 68/21. Opsjonen er i utgangspunktet på 3 år og dersom opsjonen tiltres vil Granby Næring AS kjøpe nevnte eiendommer av Selbu kommune. I første omgang vil inngåelse av denne opsjonsavtalen sikre at Granby Næring AS kan gå videre med konkret planlegging av utvikling i området.

Området er på til sammen 14 dekar og omfatter bl.a. eiendommene «Biltomta» og «Mesta som Selbu kommunestyre har vedtatt skal selges med formål å skape utvikling av ny virksomhet i tråd med reguleringsplanen for området. Partene har forut for opsjonsavtalen hatt svært konstruktive og gode samtaler vedrørende utvikling av Selbu Sentrum. Selbu kommune har valgt å inngå opsjonsavtale med Granby Næring AS fordi de virker å være en seriøs utviklingsaktør med både evne og vilje til å utvikle nevnte eiendommer – så vel som andre eiendommer i Selbu – på en måte som langt på vei er sammenfallende med de interesser Selbu kommune har for utviklingen av Selbu sentrum. Det er enighet om å legge vedtak av 19. april i Selbu kommunestyre til grunn for videre utvikling, og Granby Næring AS har i samtalene med kommunen vist at de er opptatt av en helhetlig sentrumsutvikling. Selbu kommune føler seg trygg på at dette også vil komme til syne når de etter hvert får konkretisert sine utviklingsplaner. Partene er også enige om å ha tett samarbeid i den videre utviklingsprosessen. Så langt som det praktisk lar seg gjennomføre vil også partene involvere øvrige eiendomsbesittere og forretningsdrivende i Selbu Sentrum.

Selbu kommune ønsker Granby Næring AS lykke til i videre arbeid med planlegging for utvikling av nevnte eiendommer, og ser frem til videre konstruktivt samarbeid med mål om helhetlig og god utvikling av Selbu sentrum."