I henhold til forskrift for kommunalt løypenett for snøscooter i Holtålen kommune, kan kommunen gjennom dialog med Gåebrien sijte avtale å holde løypa åpen i gitte tidsperioder før 15. januar og etter 25. mars såfremt det ikke er til hinder eller til skade for reindrifta.

25. mars faller i år dagen etter palmesøndag, og med bakgrunn i dette ønsker kommunen å forespørre muligheten om forlenget åpningstid, i første omgang en uke fram til og med 1. april (2. påskedag), slik at Gauldalsløypa kan holdes åpen i påskeuka.

– Vi ber om en tilbakemelding på dette. Vi forstår at tidspunkt for flytting av rein avhenger av vær- og føreforhold og derfor ikke er bestemt mange uker i forveien. Vi håper likevel, med tanke på at det i år er tidlig påske, at dere kan gi oss en tilbakemelding på henvendelsen i rimelig tid, slik at vi har noe forutsigbarhet knyttet til om løypa kan holdes åpen eller ikke i påska, heter det i brevet.

Kommunen skriver videre at en eventuell forlenget åpningsperiode vil fortsatt reindriftsnæringas mulighet til å be om stenging av løypa av hensyn til reindrifta være til stede i følge forskriften.

– Vi vil i kunngjøringen av eventuell forlenget åpningstid være tydelige på at løypa kan bli stengt på kort varsel dersom det av hensyn til reindrifta blir nødvendig, skriver kommunen i brevet som er datert 6. mars.