Grunneier Inger Granby føler seg forbigått av Selbu kommune og nærinsutviklingsselskapet Granby AS.

Reagerer på saksbehandlingen

I et innlegg publisert på Facebook-siden til Selbu SV kommer hun med krasse anklager mot saksbehandlingen i en omregulering av tomta ved Granby Gård.

Innlegget er gjengitt i sin helhet nederst i saken.

Spesielt reagerer hun på at hun ikke ble en del av høringsprosessen i forkant av saksbehandlingen.

– Det er viktig for meg å få fram at forslagene om omregulering var totalt ukjent for meg, sier Inger Granby på telefon til Nea Radio.

– Jeg fikk plan til høring fordi jeg er nabo til næringsområdet, ikke fordi at de har foreslått omregulering av min tomt.

I saksfremlegget Nea Radio har fått tilgang til, som Inger Granby hevder å ikke ha fått tilsendt, framgår det at hennes gårds- og bruksnummer er tenkt omregulert:

«Dyrket mark på gnr/bnr 63/6, mellom boligene i Selbuvegen 820 (gnr/bnr 63/58) og 830 (gnr/bnr 63/103) reguleres til kombinert næringsbebyggelse for forretning, kontor og tjenesteyting (F/K/T).»

Sitat 1.gangs behandling - Reguleringsplan Granby næringsområde

Det her har vært en belastende prosess for meg

Inger Granby føler seg forbigått i saken som gjelder hennes egen gård. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Inger Granby mener at hun aldri har samtykket til en omregulering av gården sin og heller aldri har ønsket det.

– Det her har vært en belastende prosess for meg, sier Inger Granby og er glad for at både Statsforvalteren og fylkeskommunen frarådet omregulering ut fra gårdens historiske verdi.

Granby AS leide kontorlokaler på gården til Inger Granby. Etter at Nea Radio tok kontakt med Granby AS har de vært på gården og flyttet ut av låven. Foto: Hroar Wold Nordhaug

Utviklingsselskapet Granby AS, som har kjøpt eiendommene rundt gården til Inger Granby og som på et tidspunkt leide kontorlokaler på gården, blir i innlegget beskyldt for løgn:

Under punktet kulturminne/pilegrimssleden står følgende: «Avvikling av sti fram til Granby Gård fra øst er gjort i samråd med grunneier da privat initiativ med pilegrimssgård er i ferd med å avvikles».

– Dette er ikke tatt opp med meg og er direkte løgn fra utbyggers side, sier Inger Granby i sitt innlegg.

Hun viser til dokumentet som ble utarbeidet i forkant av førstegangsbehandlingen. Hun reagerer også på at Granby AS ikke har inkludert henne i prosessen før de skrev planforslaget, selv mens de leide lokaler på gården hennes.

Foto: Hroar Wold Nordhaug
Foto: Skjermbilde fra Facebook

– Har ikke gjort noe feil

Ordfører Ole Morten Balstad og Granby AS er begge gjort kjent med innholdet i saken.

Ordføreren henviste først til Granby AS da han fikk spørsmål angående kritikken av saksprosessen. Men etter å ha lest gjennom saken har han følgende kommentar til kritikken:

– Den delen av reguleringsplanen som var en del av Inger Granbys eiendom ble tatt ut etter at Granby AS flyttet ut fra kontorene de leide, og Inger Granby bekrefter i høringsuttalelsen at hun støtter dette og vil at det fortsatt skal være regulert til offentlig eller privat tjenesteyting - museum, forklarer Balstad.

– At ikke hennes eiendom er med er helt i tråd med det hun selv skriver i høringsuttalelsen, og i tråd med det jeg forstår hun og Granby AS var enige om da de ikke lengre skulle ha kontorlokaler der.

Balstad bekrefter at det er Granby AS som nå eier pilegrimsleden.

– Planforslaget er svært godt gjennomarbeidet fra både forslagsstiller, Granby AS og kommunen, som regulant, og alle varsler om innsigelser via høringsprosessen er løst i etterkant, ifølge Balstad.

Balstad understreker at området som til slutt ble omregulert eies av Granby AS i sin helhet.

– Jeg kan ikke se at verken Granby AS, kommunens administrasjon eller kommunestyret har gjort noen feil i sine behandlinger.

Daglig leder i Granby AS , Ola Morten Eidem, har sendt Nea Radio en e-post hvor han svarer på påstandene fra Inger Granby.

Ola Morten Eidems svar på Inger Granbys kommentarer:

Aller først vil vi beklage at forholdet mellom oss i Granby AS (heretter Granby) og Inger Granby har utviklet seg negativt. Da Granby ervervet det fremtidige næringsarealet, opplevde vi stor enighet både om å utvikle 200 mål til næringsareal samt å ha kontorer på Granby Gård. Uenigheten om regulering er etter hva vi forstår kun knyttet til selve gårdstunet med omkringliggende areal (ca 30 mål).

Under arbeidet med reguleringsplan for næringsarealet, oppdaget vi at selve Granby Gård var regulert til museum, noe som også er bekreftet av Selbu Kommune (ikke til allmennyttige formål som Inger Granby hevder). Inger Granby ble varslet om dette. Granby fulgte deretter godkjente regler for varsling i.h.t. Plan- og Bygningsloven. Inger Granby mottok den 15. mars 2022 varsel, som alle andre berørte, om at gårdstunet med omkringliggende areal ble tatt inn i planområdet sammen med næringsarealet. Vi mottok ingen innsigelser fra Inger Granby, verken skriftlig eller i avholdte møter, både før og etter at hun mottok varslet.

Den 6. mars 2023 hadde vi møte sammen med Inger Granby og hennes advokat, der vi gjennomgikk samtlige avtaler og øvrige forhold mellom Granby og Inger Granby. Verken i selve møtet eller i møtereferatet fremkom uoverensstemmelser, og vi trodde dermed at alt var ok også fra hennes side.

Vedrørende Pilegrimsleden vil vi gjenta at den i sin helhet er innregulert på Granby sin eiendom. Når det gjelder avstikker ned til Granby Gård, står følgende i reguleringsplanen: «I bestemmelsene sikres det likevel at det skal sikres en sti mellom ny adkomstveg og gården, uten at plassering bestemmes eksakt».

Oppsummert, Granby har fulgt offentlig regelverk for varsling av berørte parter underveis i hele reguleringsprosessen. I tillegg er det avholdt minst 20 møter med Inger Granby underveis, og vi stiller oss uforstående til at en vedtatt reguleringsplan, som vi forstår Inger Granby ikke har innvendinger til, skal medføre så mange beskyldninger i etterkant.

Ola Morten Eidem

Daglig leder Granby AS

Inger Granby er forevist Eidems svar og hun sier i en kommentar at hun tar Eidems svar til etterettning og at deres virkelighetsoppfatning om saken nok ikke er samstemt.